Pročelnik: Goran Grgurač
Telefon: 044/635-516
E-mail: goran.grgurac@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • brige o djeci, posebno organizirani predškolski odgoj, odgoja i obrazovanja, posebno osnovnoškolskog, kulture, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promotivne aktivnosti, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,  sporta, tehničke kulture, zaštite zdravlja i socijalne skrbi,
 • temeljem zakonskih odredbi, kontinuirano praćenje stanja, izrada i analiza izvješća, izrade programa javnih potreba, izrade plansko-financijskih dokumenata, izrade ostalih dokumenata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,
 • pripreme prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda i izrade programa financiranja produženog boravka,
 • vođenja postupka stipendiranja studenata,
 • davanja potpora programima udruga i KUD-ova
 • usklađivanja programa i planova sa svim sudionicima u okviru djelatnosti, građanima i mjesnim odborima, udrugama, udrugama  nacionalnih manjina i ustanovama, županijom i ministarstvima i ostalim subjektima,
 • objedinjavanja i razmatranja predloženih projekata iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje,
 • vezani za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana
 • praćenja rada i upravljanja u ustanovama kojima je Grad osnivač,
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sportu, obrazovanju i zaštiti okoliša te daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada,
 • na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, nacionalnih manjina te braniteljskih i drugih udruga koje su od interesa za Grad,
 • na kriterijima za izradu programa, načina i uvjeta raspoređivanja, te načina dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada  iz djelokruga ovog odjela,
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

Zakon o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 i 98/19)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)

Zakon o tehničkoj kulturi ( “Narodne novine”, broj  76/93, 11/94 i 38/09, 98/19)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 130/17, 98/19)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10)

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17 i 98/19)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon u muzejima („Narodne novine“, br. 61/18 i 98/19)

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 79/19 i 98/19)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, br. 96/01, 98/19)

Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, br. 48/04, 44/09, 68/13)

Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07, 41/14)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15)

Dokumenti