Prostorni plan uređenja Grada Siska (Službeni glasnik SMŽ 11/02, 12/06, 3/13, 6/13 i Službeni glasnik Grada Siska 16/23)

 1. Korištenje i namjena površina
 2. Infrastrukturni sustavi
  2.1. (2.1.a. i 2.1.b.) Infrastrukturni sustavi – promet
  2.2. (2.2.a. i 2.2.b.) Infrastrukturni sustavi – pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika
  2.3. (2.3.a. i 2.3.b.) Infrastrukturni sustavi – proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
  2.4. (2.4.a. i 2.4.b.) Infrastrukturni sustavi -vodnogospodarski sustav; obrada, skladištenje i odlaganje otpada
 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
  3.1. (3.1.a. I 3.1.b.) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja
  3.2. (3.2.a. I 3.2.b.) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju
  3.3. (3.3.a. I 3.3.b.) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – ekološka mreža i planske mjere zaštite
 4. Građevinska područja naselja

Dokumenti