Grad Sisak  je još 2. ožujka 2010. godine donio Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća, kojoj je cilj ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, prvenstveno prava na vlastito mišljenje, a djeca kroz svoje djelovanje u lokalnoj sredini mogu predlagati mjere i aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijem životu djece, upućivati odrasle na probleme s kojima se susreću u svom odrastanju i tražiti načine njihova rješavanja.

 

Gradonačelnica je donijela Odluku o imenovanju članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Siska za razdoblje od 2019.-2021. godine, a njegovi članovi su predstavnici svih devet osnovnih škola grada Siska.