Savjet mladih Grada Siska je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i osniva se u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Siska. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od 15 do 30 godine života, s prebivalištem na području grada Siska.

Savjet mladih Grada Siska broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike Grada Siska na sjednice Savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, godišnji Program rada i podnosi godišnje izvješće o radu Gradskom vijeću.

Prema Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) mandat članova Savjeta mladih traje tri godine te se uz svakog člana bira i njegov zamjenik.

Gradsko vijeće Grada Siska donijelo je 28. listopada 2022. godine Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Siska za razdoblje 2022.- 2025.

Peti saziv Savjeta mladih Grada Siska čine:

 • Magdalena Bezi (zamjenica Roberta Rendulić) – Vijeće učenika Ekonomske škole Sisak
 • Kristina Bradarić (zamjenica Nina Radišić) – Forum mladih SDP-a Sisak (pomladak političke stranke
 • Petra Cavrić (zamjenik Jan Basta) – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sisak
 • Anamaria Franceschi (zamjenik Leon Majcen) – Koordinacija udruga mladih Grada Siska
 • Josip Hrgarek (zamjenica Sara Peternel) – Udruga za popularizaciju i razvoj umjetnosti Kult.Com
 • Danijel Kljaić (zamjenica Iva Kolarević) – Forum mladih SDP-a Sisačko-moslavačke županije
 • Filip Pjerobon (zamjenica Saška Vuković) – neformalna skupina mladih „Mladi za Sisak“
 • Patricija Režić (zamjenica Gerda Rajković) – Metalurški fakultet
 • Mateo Šulter (zamjenik Matija Mesnjak) – Vijeće učenika Industrijsko-obrtničke škole

Kontakt: savjetmladih@sisak.hr

Facebook: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Grada-Siska-1456882137951640/

 

DOSADAŠNJI SAZIVI

Članovi prvog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2009.-2011.): Tatjana Blažević, Kristina Ferenac, Igor Kovač, Karlo Kukurić, Leo Merzel, Veronika Mesić, Ivana Šipuš, Saša Tadić i Saša Tepić.

Članovi drugog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2011.-2013.): Brankica Blagajić, Juraj Brlić, Tin, Brlić, Iva Devčić, Alen Dražić, Patrik Kovačić, Ana Posavec, Nives Šestanović i Sjepan Vužić.

Članovi trećeg saziva Savjeta mladih Grada Siska (2015.-2018.): Luka Ajhon (zamjenik Matija Grilec), Ivana Bukovac (zamjenica Ines Vuković), Lucija Hinić (zamjenik Vedran Perković), Matija Holjevac (zamjenica Ana-Maria Lisinski), Medina Konjević (zamjenica Amra Mujić), Dario Ljubojević (zamjenik Hrvoje Jurkovć), Tibor Marković (zamjenica Dora Rožanković), Vedrana Šunjić (zamjenik Marko Arsoski) i Iva Teći (zamjenik Nedim Begić).

Članovi četvrtog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2019.-2022.): Lea Blažević (zamjenica Sunčana Milić), Lucija Hinić (zamjenik Antonio Čaić), Matko Kajgana (zamjenik Igor Sredić), Danijel Kljaić (zamjenik Mario Probst), Ivan Marelić (zamjenik Marko Krajačić), Josip Matković (zamjenik Marko Arsoski), Dominik Pavlović (zamjenica Daniela Dumenčić), Marijan Stanković (zamjenik Vedran Kozić) i Nives Vujnović (zamjenica Anica Tomazinić).