Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09) Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donijelo Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska kojeg možete, zajedno s Odlukama o izmjenama i dopunama Poslovnika, pronaći među dokumentima u privitku.