Na temelju članka 48. stavak 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09,16/10 i 9/11) gradonačelnik Grada Siska dana 13. travnja 2012. godine, donio je Etički kodeks službenika i namještenika Grada Siska koji možete pronaći među dokumentima u privitku.