Pročelnica: Andrea Zlonoga
Telefon: 044/510-106
Fax: 044/510-201
E-mail: andrea.zlonoga@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

 • praćenja stanja u prostoru, pripreme akata u svezi praćenja stanja u prostoru, pripreme i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja
 • uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja,
 • izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za gradnju, te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o promjeni namjene građevine),
 • vođenja postupaka i rješavanja o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
 • izdavanja rješenja o utvrđivanja građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata
 • uređenja građevinskog zemljišta koje obuhvaća dio poslova pripreme građevinskog zemljišta (priprema i praćenje izrade pripremne dokumentacije, geodetskih i drugih podloga, studija i programa prostornog uređenja, prostornih planova te pripreme dokumentacije u svezi s uređenjem prostora)
 • vođenje izvornih evidencija,
 • osnivanja i vođenja katastra vodova, te uspostave i vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • zaštite i očuvanja kulturnih dobara, određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem,
 • planiranja i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
 • praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša,
 • izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša,
 • pripreme prijedloga općih akata vezanih za zaštitu okoliša,
 • brige o zaštiti okoliša
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

Područje prostornog uređenja i gradnje

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine   153/13.)

Zakon o gradnji  (Narodne novine 153/13.)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine   78/15.)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15.)

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine   78/15.)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/13.)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine   125/06., 86/06. i 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13, 110/15 )

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine   39/13.,  48/15.)

Zakon o obrani (Narodne novine   73/13.,  75/15, 27/16 )

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine   86/12., 143/13.)

Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine 76/13., 30/14.)

Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)

Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14)

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine   80/13., 78/15.)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine   80/2013.)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine   94/13)

Zakona o energiji (Narodne novine   120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)

Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o šumama (Narodne novine 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine  114/11)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 130/1147/14)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
(Narodne novine 148/13)
Lista postojanih organskih onečišćujućih tvari uz Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 opostojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 148/2013)
Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje (Narodne novine 11/90)

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine 94/13)

Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine 70/05137/0928/1347/14)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (Narodne novine 81/13)

Zaštita kulturnih dobra

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine  69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 – uredba)

Promet

Zakon o cestama (Narodne novine   84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o javnim cestama (Narodne novine 180/04)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 82/13)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine  67/0848/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/1180/13158/13-Rješenje Ustavnog suda92/1464,15)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine  109/07, 132/07, 51/13 i 125/14)

Opći

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09.)

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14, 115/16)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 -pročišćeni tekst i 137/15)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine   73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

Zakon o inspektoratu rada (Narodne novine 19/14)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine  113/08 i 88/10)

 

Arhiva dokumenata

Dokumenti