IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA ZA PODRUČJE GRADA SISKA

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine« broj 78/15) koji je na snazi od 25. srpnja 2015. godine, određuju se metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, procjenitelji, sastav i nadležnost procjeniteljskih povjerenstava, nadležnosti upravnih tijela županija i velikih gradova, načini prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti svih nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Za potrebe provedbe ovog Zakona, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je Informacijski sustav »eNekretnine«. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje »eNekretnina«, te izdavanje i korištenje podataka iz istog, propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine« broj 114/15).

Sastavni dijelovi eNekretnina su  Plan približnih vrijednosti i Zbirka kupoprodajnih cijena.

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova, a formira se na temelju približnih vrijednosti zemljišta, odnosno prosječnih vrijednosti na temelju podataka iz Zbirke kupoprodajnih cijena.

Zbirka kupoprodajnih cijena je evidencija u »eNekretninama« o ostvarenom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost), a za područje Grada Siska vodi je Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Ovlašteni službenici Upravnog odjela, a na zahtjev ovlaštenih procjenitelja, za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnina, izdaju izvadak iz Zbirke kupoprodajnih cijena.

Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području Grada Siska daje stručne prijedloge i mišljenja pri izradi Plana približnih vrijednosti, te na zahtjev ustanova i trgovačkih društva s područja svoje nadležnosti, mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama ovog Zakona. Isto tako, temeljem podataka iz baze, Procjeniteljsko povjerenstvo kreira cjenovne blokove i izrađuje godišnje izvješće o tržištu nekretnina na svom području koje se javno objavljuje.

Zahtjev za izdavanjem Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena šalje se putem aplikacije »eNekretnine« ili na adresu:
Grad Sisak
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rimska 26, 44 000 Sisak

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 26,54 €  (Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 92/21 i 93/21) u korist transakcijskog računa Grada Siska:

IBAN: HR7924070001839100007
Model: HR68
Poziv na broj:5703-OIB
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena

 

UPITI I INFORMACIJE

GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ovlašteni službenik za »eNekretnine« – Matea Kendi Brebrić, Marijana Cvetkovića 8

tel. 044/635-504, e-mail: matea.kendi.brebric@sisak.hr