Pročelnica: Nikolina Bijelić
Telefon: 044/635-504
E-mail: nikolina.bijelic@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

 • praćenja stanja u prostoru, pripreme akata u svezi praćenja stanja u prostoru, pripreme i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja
 • uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja,
 • izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za gradnju, te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o promjeni namjene građevine),
 • vođenja postupaka i rješavanja o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
 • izdavanja rješenja o utvrđivanja građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata
 • uređenja građevinskog zemljišta koje obuhvaća dio poslova pripreme građevinskog zemljišta (priprema i praćenje izrade pripremne dokumentacije, geodetskih i drugih podloga, studija i programa prostornog uređenja, prostornih planova te pripreme dokumentacije u svezi s uređenjem prostora)
 • vođenje izvornih evidencija,
 • osnivanja i vođenja katastra vodova, te uspostave i vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • zaštite i očuvanja kulturnih dobara, određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem,
 • planiranja i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
 • praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša,
 • izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša,
 • pripreme prijedloga općih akata vezanih za zaštitu okoliša,
 • brige o zaštiti okoliša
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

Područje prostornog uređenja i gradnje

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/1365/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o gradnji  (Narodne novine 153/13, 29/19, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine   78/15.)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/13, 52/18)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine   125/06., 86/06. i 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13, 110/15 )

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine  20/18, 115/18, 98/19)

Zakon o obrani (Narodne novine 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine   86/12., 143/13, 65/17, 14/19)

Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine 76/13., 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)

Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18)

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine   80/13, 153/13, 78/1512/18, 118/18)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine   80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine  84/21, 142/23)

Zakona o energiji (Narodne novine   120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21 i 47/23)

Zakon o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22)

Zakon o provedbi Uredbe (EU)  2019/1021  o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine 54/20)
Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje (Narodne novine 11/90)

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine 94/13, 14/19, 69/22)

Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine 126/19)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (Narodne novine 81/13)

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine 127/19)

Zaštita kulturnih dobra

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine  69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 – uredba, 44/17, 90/18)

Promet

Zakon o cestama (Narodne novine   84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o javnim cestama (Narodne novine 180/04)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 41/18, 98/19)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine  67/0848/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/1180/13158/13-Rješenje Ustavnog suda92/1464/15, 108/17, 70/19)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine  109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18)

Opći

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09.)

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine  115/16)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 -pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine   73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Zakon o državnom inspektoratu (Narodne novine 115/18)

Zakon o inspektoratu rada (Narodne novine 19/14)

 

Arhiva dokumenata

Dokumenti