Na temelju Volonterske politike Grada Siska 2015.-2020. (KLASA: 001-01/15-01/01, URBROJ: 2176/05-01-15-2)  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi (KLASA: 550-03/18-01/2;URBROJ: 2176/05-01/1-18-3) gradonačelnica Grada Siska dana 7. prosinca 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi

 

 I.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska obavlja sljedeće poslove:

 • potiče razvoj volonterstva na području grada Siska na način da prati provedbu lokalne volonterske politike te po potrebi predlaže izmjene i dopune iste,
 • priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike te ih dostavlja Gradu Sisku,
 • osobito djeluje na promoviranju volonterstva te na poboljšavanju uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku,
 • provodi postupak i utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli godišnjih nagrada za volontere,
 • zaduženo je za izradu Strategije za razvoj volonterstva Grada Siska i Akcijskog plana za razvoj volonterstva Grada Siska te za praćenje njihove provedbe i predlaganje dopuna i izmjena istih.

 

II.

Pravo predlaganja kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi, imaju ustanove u kulturi sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja u smislu stavka 2. i stavka 4. članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine 22/13).

 

III.

Temeljem Volonterske politike Grada Siska 2015.-2020. i Poslovnika o radu Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, pravne osobe na propisanim obrascima kandidiraju svoje članove i zamjenike članova. Član i zamjenik člana Povjerenstva, predstavnici ustanove u kulturi, bit će tajnim glasovanjem izabrani na sjednici Povjerenstva za razvoj volonterstva, a temeljem zaprimljenih prijava na Javni poziv.

Ustanove u kulturi predlažu po jednog člana i jednog zamjenika člana, koji moraju biti punoljetne osobe.

Kandidati koji nisu izabrani u članstvo Povjerenstva, mogu se pridružiti radu istoga kao promatrači.

 

IV.

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima koji sadrže sljedeće podatke:

 • naziv, sjedište, vrsta i područje rada pravne osobe predlagatelja;
 • obrazloženje kandidature pravne osobe predlagatelja;
 • podaci o kandidatu za člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju, podaci za kontakt);
 • podaci o kandidatu za zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju, podaci za kontakt);

 

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:

 • očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska i očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska;
 • životopis kandidata za člana i životopis kandidata za zamjenika člana;
 • presliku Izvještaja o organiziranom volontiranju za 2017. godinu dostavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (ako je primjenjivo).

Po potrebi predlagatelje se može tražiti da dostave dodatne dokumentacije.

 

 V.

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Siska (www.sisak.hr, pod: Natječaji i javni pozivi).

 

VI.

Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Grada Siska ili putem pošte na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44 000 Sisak, s naznakom ”Prijedlog kandidata za izbor člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi – ne otvarati”.

 

VII.

Rok za dostavu prijedloga je  21. prosinca 2018. godine.