Projekti Grad Sisak 2012. – 2015.

 

Naziv projekta:  Unapređenje poslovne infrastrukture grada Siska; IPA 2007/HR/16IPO/001-040209

Ukupna vrijednost ovog projekta je 11.876.919,76 HRK, pri čemu je sufinancirani iznos donatora 7.423.074,81 HRK. Donator u ovom projektu je Europska unija, kroz IPA komponenta IIIc (ERDF). Projekt je proveden u vremenu od 06/03/2012 do06/12/2013.

Kroz projektne aktivnosti izvedena je rekonstrukcija ceste,1.347 m pristupne ceste i 100 m servisne ceste, Izgrađen je nogostup, javna rasvjeta, obnovljeni energetski i telekomunikacijski zdenci, napravljena je nova trafostanica u JIZ-Novo Pračno. U razdoblju trajanja projekta provedene su brojne edukacije i druge aktivnosti kojime su značajno poboljšale poslovnu infrastrukturu.

 

 

Naziv projekta: Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska

Ukupna vrijednost ovog projekta je 236.321.399,60 HRK, a  sufinancirani iznos donatora je 152.000.000,00 HRK. Donator u ovom projektu je Europska unija, projekt je u provedbi od 2013. godine, a korisnik i parteri na projektu su Grad Sisak, Hrvatske vode, Vodovod Sisak, Sisak projekti d.o.o.

Glavni ciljevi projekta su poboljšati kakvoću podzemnih voda ispuštanjem otpadne vode pročišćene do zadovoljavajućeg stupnja, a samim time će se očuvati okoliš odnosno lokalne rijeke (Kupa i Sava) i Park prirode Lonjsko polje.Unaprijediti i povećati postojeći sustav odvodnje otpadnih voda čime će se omogućiti funkcionalnije upravljanje i povećati broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje. Omogućiti ispravno funkcioniranje sustava odvodnje za vrijeme obilnih oborina smanjujući rizik od poplave i povezane zdravstvene i ekonomske opasnosti. Te izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 ES, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

 

 

Naziv projekta: Izgradnja infrastrukture i uspostava poslovne zone „Komunalna zona“

Ukupna vrijednost ovog projekta je 64.176.482,40 HRK, sufinancirani iznos donatora je 6.035.912,40 HRK od Ministarstva gospodarstva i  577.341,60 HRK od Sisačko-moslavačke županije. Partneri i donatori na projektu su Grad Sisak,Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Sisačko-moslavačka županija. Projekt je proveden u vremenu od 01/06/2003 do30/07/2010. Projektnim aktivnostima izgrađena je infrastruktura i uspostavljena poslovna zona „Komunalna zona“

 

 

Naziv projekta: Konstrukcija vodovodnog  sistema  u  Južnoj industrijskoj zoni Novo Pračno

Ukupna vrijednost ovog projekta je 11.284.062,00HRK, sufinancirani iznos donatora je 944.748,40 HRK od Republike Hrvatske i  524.863,60 HRK od Sisačko-moslavačke županije. Partneri i donatori na projektu su ad Sisak, Poslovne zone Sisak d.o.o., Republika Hrvatska  i  Sisačko-moslavačka županija. Projekt je proveden u vremenu od 01/08/2008 do01/07/2009.

 

 

Naziv projekta:  Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (PlatformEnhancing Adriatic RegionLinksin Europe)

Ukupna vrijednost ovog projekta je 7.752.000,00 HRK, sufinancirani iznos donatora je 456.893.53 HRK. Korisnik i parteri na projektu su vodeći partner projekta; Općina Lecce. Vodeći partner za Bosnu i Hercegovinu Grad Zavidovići. Vodeći partner za Hrvatsku Grad Sisak. Partneri: Grad Prijedor, Grad Mostar, Županija Osječko- Baranjska i Grad Brtonigla-Verteneglio. Donator projekta je Europska Komisija – Phare 2005: „Cross-Border Co-operation between Italy and Croatia, PHARE CBC/INTERREG III A – New Adriatic Neighbourhood  Programme“

 

 

Naziv projekta: HOT SPOT Croatia Sisak

Ukupna vrijednost ovog projekta je 30. 778.55HRK, pri čemu je čitav iznos sufinancirani od strane donatora Ministarstva turizma. Partneri na projektu su Gradska tržnica Sisak d.o.o., Autopromet Sisak d.o.o. i  Sisak projekti d.o.o. Projekt je proveden 2014.

Temeljem Ugovora o provedbi projekta slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „ Hotspot Croatia“ uspostavljene su nove točke besplatnog pristupa internetu.U prvoj fazi provedbe projekta pokrivanja čitavog grada Siska bežičnim pristupom internetu realizirane su dvije pristupne točke i to na lokacijama Autobusni kolodvor i Gradska tržnica Sisak.

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

 

 

Naziv projekta:  ESF OP „Razvoj ljudskih potencijala“ Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.780.793,33 HRK, pri čemu je čitav iznos sufinanciran od donatora Ministarstva socijalne politike i mladih. Partneri na projektu su Grad Sisak, Sisak projekti i osnovne škole na području grada Siska.

Projekt  Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima financiran je u sklopu javnog poziva „Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Projektom se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2007.-2015. i lokalnih strategija jer će se uspostavom sustava neposredne profesionalne potpore za 37 učenika sa teškoćama te zapošljavanjem 36 pomoćnika u nastavi omogućiti njihova socijalizacija, povećati njihova integracija i socijalna uključenost u redovne škole. Ovim je projektom posebno ranjivoj skupini učenika s teškoćama omogućeno jednako kvalitetni uvjeti obrazovanja u redovitim osnovnoškolskim ustanovama bez izdvajanja od ostatka razreda i sredine u kojoj žive, što značajno povećava njihov osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, a time i proces učenja.

 

 

Naziv projekta: Siscia civitas mundi – stavljanje arheoloških lokaliteta u turističku funkciju – tehnička pomoć za izradu Studije pred izvodljivosti i analize troškova i koristi

Ukupna vrijednost ovog projekta je 40.000,00 HRK, pri čemu donator UNDP  i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira čitav iznos.

 

 

Naziv projekta: Energetska obnova zgrada javnog sektora po ESCO modelu

Ukupna vrijednost ovog projekta je 350.000,00 HRK, a  donator Agencija za promet nekretninama sufinancira čitav iznos. Projekt je u provedbi.

Kroz ovaj projekt pokrenuta je energetska obnova zgrada javnog sektora po ESCO modelu. Čime će biti obuhvaćeno šest osnovnih škola, jedan dječji vrtić, Kazalište 21,  Športsko rekreacijski centar – bazen i Gradski stadion.

 

 

Naziv projekta: Lokalni programi za mlade

Ukupna vrijednost ovog projekta je 57.000,00 HRK, a donator Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske sufinancira čitav iznos.