Naziv projekta:  Unapređenje poslovne infrastrukture grada Siska; IPA 2007/HR/16IPO/001-040209

Ukupna vrijednost ovog projekta je 11.876.919,76 HRK, pri čemu je sufinancirani iznos donatora 7.423.074,81 HRK. Donator u ovom projektu je Europska unija, kroz IPA komponenta IIIc (ERDF). Projekt je proveden u vremenu od 06/03/2012 do06/12/2013.

Kroz projektne aktivnosti izvedena je rekonstrukcija ceste,1.347 m pristupne ceste i 100 m servisne ceste, Izgrađen je nogostup, javna rasvjeta, obnovljeni energetski i telekomunikacijski zdenci, napravljena je nova trafostanica u JIZ-Novo Pračno. U razdoblju trajanja projekta provedene su brojne edukacije i druge aktivnosti kojim su značajno poboljšale poslovnu infrastrukturu.

 

Naziv projekta: Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska

Ukupna vrijednost ovog projekta je 236.321.399,60 HRK, a  sufinancirani iznos donatora je 152.000.000,00 HRK. Donator u ovom projektu je Europska unija, projekt je u provedbi od 2013. godine, a korisnik i parteri na projektu su Grad Sisak, Hrvatske vode, Vodovod Sisak, Sisak projekti d.o.o.

Glavni ciljevi projekta su poboljšati kakvoću podzemnih voda ispuštanjem otpadne vode pročišćene do zadovoljavajućeg stupnja, a samim time će se očuvati okoliš odnosno lokalne rijeke (Kupa i Sava) i Park prirode Lonjsko polje. Unaprijediti i povećati postojeći sustav odvodnje otpadnih voda čime će se omogućiti funkcionalnije upravljanje i povećati broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje. Omogućiti ispravno funkcioniranje sustava odvodnje za vrijeme obilnih oborina smanjujući rizik od poplave i povezane zdravstvene i ekonomske opasnosti. Te izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 ES, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

 

Naziv projekta: Izgradnja infrastrukture i uspostava poslovne zone „Komunalna zona“

Ukupna vrijednost ovog projekta je 64.176.482,40 HRK, sufinancirani iznos donatora je 6.035.912,40 HRK od Ministarstva gospodarstva i  577.341,60 HRK od Sisačko-moslavačke županije. Partneri i donatori na projektu su Grad Sisak,  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Sisačko-moslavačka županija. Projekt je proveden u vremenu od 01/06/2003 do30/07/2010. Projektnim aktivnostima izgrađena je infrastruktura i uspostavljena poslovna zona „Komunalna zona“

 

Naziv projekta: Konstrukcija vodovodnog  sistema  u  Južnoj industrijskoj zoni Novo Pračno

Ukupna vrijednost ovog projekta je 11.284.062,00HRK, sufinancirani iznos donatora je 944.748,40 HRK od Republike Hrvatske i  524.863,60 HRK od Sisačko-moslavačke županije. Partneri i donatori na projektu su ad Sisak, Poslovne zone Sisak d.o.o., Republika Hrvatska  i  Sisačko-moslavačka županija. Projekt je proveden u vremenu od 01/08/2008 do01/07/2009.

 

Naziv projekta:  Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (PlatformEnhancing Adriatic RegionLinksin Europe)

Ukupna vrijednost ovog projekta je 7.752.000,00 HRK, sufinancirani iznos donatora je 456.893.53 HRK. Korisnik i parteri na projektu su vodeći partner projekta; Općina Lecce. Vodeći partner za Bosnu i Hercegovinu Grad Zavidovići. Vodeći partner za Hrvatsku Grad Sisak. Partneri: Grad Prijedor, Grad Mostar, Županija Osječko- Baranjska i Grad Brtonigla-Verteneglio. Donator projekta je Europska Komisija – Phare 2005: „Cross-Border Co-operation between Italy and Croatia, PHARE CBC/INTERREG III A – New Adriatic Neighbourhood  Programme“

 

Naziv projekta: HOT SPOT Croatia Sisak

Ukupna vrijednost ovog projekta je 30. 778.55HRK, pri čemu je čitav iznos sufinancirani od strane donatora Ministarstva turizma. Partneri na projektu su Gradska tržnica Sisak d.o.o., Autopromet Sisak d.o.o. i  Sisak projekti d.o.o. Projekt je proveden 2014.

Temeljem Ugovora o provedbi projekta slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „ Hotspot Croatia“ uspostavljene su nove točke besplatnog pristupa internetu.U prvoj fazi provedbe projekta pokrivanja čitavog grada Siska bežičnim pristupom internetu realizirane su dvije pristupne točke i to na lokacijama Autobusni kolodvor i Gradska tržnica Sisak.

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

 

Naziv projekta:  ESF OP „Razvoj ljudskih potencijala“ Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.780.793,33 HRK, pri čemu je čitav iznos sufinanciran od donatora Ministarstva socijalne politike i mladih. Partneri na projektu su Grad Sisak, Sisak projekti i osnovne škole na području grada Siska.

Projekt  Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima financiran je u sklopu javnog poziva „Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Projektom se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2007.-2015. i lokalnih strategija jer će se uspostavom sustava neposredne profesionalne potpore za 37 učenika sa teškoćama te zapošljavanjem 36 pomoćnika u nastavi omogućiti njihova socijalizacija, povećati njihova integracija i socijalna uključenost u redovne škole. Ovim je projektom posebno ranjivoj skupini učenika s teškoćama omogućeno jednako kvalitetni uvjeti obrazovanja u redovitim osnovnoškolskim ustanovama bez izdvajanja od ostatka razreda i sredine u kojoj žive, što značajno povećava njihov osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, a time i proces učenja.

 

Naziv projekta: Siscia civitas mundi – stavljanje arheoloških lokaliteta u turističku funkciju – tehnička pomoć za izradu Studije pred izvodljivosti i analize troškova i koristi

Ukupna vrijednost ovog projekta je 40.000,00 HRK, pri čemu donator UNDP  i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira čitav iznos.

 

Naziv projekta: Energetska obnova zgrada javnog sektora po ESCO modelu

Ukupna vrijednost ovog projekta je 350.000,00 HRK, a  donator Agencija za promet nekretninama sufinancira čitav iznos. Projekt je u provedbi.

Kroz ovaj projekt pokrenuta je energetska obnova zgrada javnog sektora po ESCO modelu. Čime će biti obuhvaćeno šest osnovnih škola, jedan dječji vrtić, Kazalište 21,  Športsko rekreacijski centar – bazen i Gradski stadion.

 

Naziv projekta: Lokalni programi za mlade

Ukupna vrijednost ovog projekta je 57.000,00 HRK, a donator Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske sufinancira čitav iznos.

 

Naziv projekta: Info Centar industrijske baštine – Holandska kuća

Ukupna vrijednost ovog projekta je 29.282.809,15 HRK a provodi se kroz Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program konkurentnost i kohezija. Od ukupnog iznosa vrijednosti projekta Grad Sisak dobio je 19.986.436,54 HRK bespovratnih sredstava. Vrijeme provedbe projekta je 24, prijavitelj projekta je Grad Sisak a parteri su Sisak projekti d.o.o. ; Turistička zajednica grada Siska; Gradski muzej Sisak; Gradska galerija Striegl; Lučka uprava Sisak.

Projekt obnove i uređenja Holandske kuće je integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osigurava obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini te doprinosi etabliranju kulturnog turizma kao specifičnog oblika turističke ponude uz poboljšanu suradnju dionika u kulturi i turizmu. Provedba projekta započela je 2017. godine.

 

Naziv projekta: Izrada glavnog projekta energetske obnove Osnovne škole Sela

Ukupna vrijednost ovog projekta je 196.233,00 HRK, pri čemu je cijeli iznos bespovratan. Projekt koji obuhvaća izradu glavnog projekta energetske obnove Osnovne škole Sela trajat će devet mjeseci. Prijavitelj projekta je Osnovna škola Sela a partner na projektu Grad Sisak. Projekt je proveden uz Fond za zaštitu okoliša i Energetsku učinkovitost a kroz Operativni program konkurentnost i kohezija. Projekt je proveden 2017. godine.

 

Naziv projekta: Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima

Projekt Neposrednom potporom do izjednačavanja u mogućnostima vrijedan je 1.780.793,33 HRK. Razdoblje provedbe projekta 01.10.2014. do 30.9.2015. dok je korisnik bespovratnih sredstava – Grad Sisak. Partneri na projektu: Sisak projekti, HZZ – područna služba Sisak, OŠ Braća Bobetko, Braća Ribar, Budaševo – Topolovac – Gušće, Galdovo, Ivana Kukuljevića, Sela, Viktorovac. U sklopu projekta zaposleno je 36 pomoćnika u nastavi za potrebe 37 učenika s razvojnim teškoćama i posebnim potrebama. Projekt je proveden kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013

 

Naziv projekta: Rukom pod ruku faza I

Projekt „Rukom pod ruku“ ukupne vrijednosti 2.240.775,36 kuna od čega je Europska unija projekt sufinancirala u iznosu 2.061.513,33 kuna, a Grad Sisak sa 179.262,03 kune stvorene su mogućnosti za rad 49 pomoćnika u nastavi koji su radili s 54 učenika s teškoćama u razvoju u devet sisačkih osnovnih škola. Projekt je proveden kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Naziv projekta: Rukom pod ruku faza II

Projektom Rukom pod ruku II. faza osigurana su 44 pomoćnika u nastavi za 44 učenika s teškoćama u razvoju u 8 sisačkih osnovnih škola. Projekt je bio vrijedan 1.835.360 kn, od čega je 148.664 kn sufinancirao Grad Sisak, a ostalo su bespovratna sredstva EU. Korisnik bespovratnih sredstava – Grad Sisak Partneri na projektu su Sisak projekti d.o.o., OŠ Braća Ribar, Sela, Galdovo, Budaševo – Topolovac – Gušće, Viktorovac, Braća Bobetko, 22.lipnja i Ivan Kukuljević. Projekt je proveden kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Naziv projekta: Youth against depresion

Grad Sisak, srednja škola Narva Kesklinna Gümnaasium, iz Estonije te organizaciji SYTEV (Slovak Youth of Traveling, Education and Volunteering) iz Slovačke partneri su na projektu iz programa ERASMUS+.

Ciljevi projekta su skretanje pozornost mladih na temu mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o tom problemu na lokalnoj i europskoj razini te pronalazak neformalnih metoda prevencije mentalnih i zdravstvenih problema među mladima između 15-19 godina starosti koji su aktivni i motivirani za promjenu načina života svojih vršnjaka na bolje. YE (Youth Exchange) održan je u Estoniji, u gradu Narvi, u jesen 2016. Vrijednost projekta je 12.310,00 eura a projekt je proveden kroz program ERASMUS+.

 

Naziv projekta: Modernizacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Grada Siska

Vrijednost projekta zamjene svih rasvjetnih tijela štedljivim LED lampama iznosi 28,8 milijuna kuna. Predviđena ušteda na potrošnji električne energije je 85 % u odnosu na referentnu potrošnju. Projektom je predviđeno postavljanje više od 9000 novih LED lampi na cijelom području grada. Provedba projekta započela je 2016. godine.

 

Naziv projekta: Punionica električnih automobila 

Ukupna vrijednost investicije je 240 tisuća kuna od čega je 60 posto bespovratnih sredstava ostvarenih kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom je postavljena srednje brze punionice DC/AC od 20 kW na Gradskoj tržnici Sisak. Punionica za vozila na električni pogon  omogućava punjenje baterija svih vrsta električnih automobila u trajanju maksimalno do 60 minuta. Projekt je proveden 2016. godine.

 

Naziv projekta: Kupnja električnog automobila VW e-UP

Nabava električnog automobila za potrebe Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav.  Električno vozilo nabavljeno je uz maksimalni iznos poticaj od gotovo 70.000,00 kuna, kroz poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) javni poziv „Čistiji transport – Sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila”. Automobil je nabavljen 2016. godine.

 

Naziv projekta: Uređenje kružnog raskrižja u ulici I.K. Sakcinskog u gradu Sisku s pojačanim održavanjem prometnice

Programom podrške regionalnom razvoju RH – odobrena sredstva u iznosu od 250.000 kn za radove. Projektom su izvedeni radovi na izgradnji mini kružnog  raskrižja, sanacija dotrajale prometnice, izmjena vodovodnih zasuna, iscrtavanje dvosmjerne biciklističke staze, stručni nadzor nad izvođenjem radova te upravljanje projektom. Projekt je proveden 2017. godine.

 

Naziv projekta: Nabava mini kompostera

Projektom je nabavljeno 600 mini-kompostera. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt sa 59.520,00 kuna dok je vrijednost projekta 148.000,00 kuna. Projekt je proveden 2015. godine.

 

Naziv projekta: Zeleni otoci

Projektom je nabavljeno 18 zelenih otoka po 3 kontejnera – ukupno 54 kontejnera.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt sa 42.724,80 kuna a vrijednost projekta je 106.812,00 kuna. Odvojenim prikupljanjem biti će omogućen kružni tok tvari i energije, te jamčiti čuvanje okoliša kao i brojne gospodarske koristi.

 

 Naziv projekta: Mobilno reciklažno dvorište

Projektom su nabavljena i postavljena mobilna reciklažna dvorišta.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt sa 104.822,08 kuna dok je ukupna vrijednost projekta 278.946,00 kuna. Projekt je proveden 2016. godine.

 

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjuje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari doprinosi i ispunjavanju ciljeva plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. („Narodne novine“, broj 3/17) (u nastavku PGO RH 2017. -2022.).

Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari“ je Grad Sisak, dok će se nakon izgradnje i shođenja uporabne dozvole upravljanje reciklažnim dvorištem povjeriti trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. . Lokacija projekta je na području Grada Siska (k.č. 750/38, k.o. Sisak Stari) u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 4.370.018,00 kuna, a bespovratna sredstva za predmetni projekt iznose 3.584.778,95 kuna. Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2017. – kolovoz 2019.