Europska unija
Zajedno do fondova EU

 

Projekt  „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari“

financiran sredstvima programa Operativni program Konkurentnost i kohezija (2014. -2020.)

Ugovor broj: KK.06.3.1.03.0054.

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari

Korisnik projekta:

Grad Sisak

Opis projekta, ciljevi i pokazatelji:

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjuje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega

opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari doprinosi i ispunjavanju ciljeva plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. („Narodne novine“, broj 3/17) (u nastavku PGO RH 2017. -2022.).

Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari“ je Grad Sisak, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje reciklažnim dvorištem povjeriti trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. . Lokacija projekta je na području Grada Siska (k.č. 750/38, k.o. Sisak Stari) u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

 

 Ukupna vrijednost projekta i iznos koji se sufinancira:

Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 4.370.018,00 kuna, a bespovratna sredstva za predmetni projekt iznose 3.584.778,95 kuna.

Razdoblje provedbe projekta:

prosinac 2017. – kolovoz 2019.

Voditeljica projekta:

Maja Del Vechio, dipl.iur.

Grad Sisak

Rimska 26, 44000 Sisak

Tel: 044/510-165

mail: maja.delvechio@sisak.hr