Ukupna vrijednost projekta: 256.606,11 EUR

Bespovratna sredstva: 218.115,19 EUR (85%) iz Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021., kroz Program „Energija i klimatske promjene“. Potpora EGP financijskog mehanizma predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške ka zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi, a jedan od prioriteta je okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo.

Nositelj projekta: Grad Sisak,

Projektni partner: Komunalac Sisak d.o.o.

Glavni ciljevi: izrada tehničke dokumentacije potrebne za provođenje istražnih aktivnosti u sklopu kojih će se provesti hidrodinamička ispitivanja u bušotini Siter-1 kao dio geološko-geofizičkih i inženjerskih analiza temeljem kojih će se izraditi Studija kojom će se prikazati mogućnosti korištenja geotermalne energije u gradu Sisku. Po završetku istražnih radova i dovršene Studije geotermalnog potencijala, izradit će se Elaborat o rezervama geotermalne vode u istražnom prostoru geotermalne vode “Sisak” te pristupiti izradi tehničke dokumentacije vezane uz provedbu utvrđivanja eksploatacijskog polja.

Konačni cilj: je aktiviranje postojeće bušotine Siter-1 za grijanje sportskih objekata te obližnjih javnih i privatnih objekata poput bazena, doma umirovljenika, tržnice i dječjeg vrtića te stjecanje preduvjeta za daljnje iskorištavanje geotermalnih potencijala u toplinarske svrhe na području grada Siska.

Predviđeno trajanje projekta: 24 mjeseca od potpisa Ugovora.

 

                                    

 

U okviru Financijskih mehanizama europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., Programa „Energija i klimatske promjene“, Grad Sisak se krajem 2021. godine javlja na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Izradu tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”.

U ožujku 2022. godine, Grad Sisak, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dobiva Obavijest o postupku provjere projektnih prijedloga, dodjele i ugovaranja da udovoljava svim propisanim zahtjevima iz Poziva te da se predlaže donošenje odluke o financiranju predloženog projekta.

 

 

Projekt EEA Grant kojeg podnosi Grad Sisak, odnosi se na izradu dokumentacije u fazi istraživanja, odnosno Studije mogućnosti korištenja geotermalne energije u gradu Sisku i formalne dokumentacije potrebne u fazi istraživanja za provođenje istražnih aktivnosti. U sklopu Studije mogućnosti korištenja geotermalne energije u gradu Sisku, provodit će se HD mjerenja u bušotini Siter-1 zajedno s novim MT mjerenjem na području Siska Sjever. Komplet dokumentacije potrebne za ispitivanje bušotine Siter-1 pripremit će se prema hrvatskom zakonodavstvu. Nakon ispitivanja bušotine izradit će se Elaborat o rezervama geotermalne vode na istražnom području geotermalne vode “Sisak”. To će biti osnova za izradu dokumentacije za stjecanje dozvole za eksploataciju geotermalnog polja “Sisak” koje će se sastojati od najmanje dva proizvodna područja, Siter i Sisak Sjever.

U okviru projekta izraditi će se sljedeća tehnička dokumentacija:

 • Studija geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode ”Sisak-1”
 • Tehnička dokumentacija za ishođenje dokumentacije za izvođenje hidrodinamičkih mjerenja i termodinamičkih ispitivanja u bušotini Siter-1
 • Elaborat o rezervama geotermalne vode na istražnom prostoru geotermalne vode  Sisak-1
 • Tehnička dokumentacija za provedbu utvrđivanja eksploatacijskog polja

Cilj Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“ postići će se kroz dva ishoda:

Ishod 1: „Poboljšana energetska učinkovitost“;

Ishod 2: „Povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora“.

Projekt „Tehnička dokumentacija za direktno iskorištavanje geotermalne energije na području grada Siska“, Ref.br. 47 doprinosi ostvarenju Ishoda 2: „Povećana proizvodnja iz obnovljivih izvora”.

Grad Sisak i Komunalac Sisak d.o.o., tvrtka čiji je osnivač Grad Sisak, odlučili su, s ciljem smanjenja emisije CO2, pokrenuti proizvodnju geotermalne energije za izravnu uporabu u grijanju. Projekt će se provoditi na odobrenom istražnom području geotermalne vode “Sisak 1”. Fokus istraživanja su dva područja u Sisku; prva je izbušena geotermalnom bušotinom Siter-1 krajem osamdesetih, a druga je neistraženo područje sjevera Siska. U oba područja planirano je daljinsko grijanje javnih i privatnih objekata. U prvoj fazi aktivirat će se postojeća bušotina Siter-1 za grijanje sportskih objekata te obližnjih javnih i privatnih objekata (bazena, doma umirovljenika, tržnice i dječjeg vrtića). U drugoj fazi, nakon dobivanja dozvole za eksploataciju, izbušit će se proizvodni injekcioni par bušotina. Mogućnosti daljnjeg proširivanja, pokazati će projektna analiza kapaciteta.

Postupak ishođenja dozvole za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda dugotrajan je i složen proces koji zahtijeva dugi niz prethodnih aktivnosti. Nakon izrade potrebne tehničke dokumentacije i istražnog razdoblja u trajanju od dvije plus jedne godine (ukupno tri godine) moguća je eksploatacija geotermalnih voda koja dovodi do konačnog cilja – iskorištavanja geotermalne energije za potrebe toplinarstva Grada Siska uz mogućnost dobivanja konkretnih informacija i rezultata već nakon prve godine istražnog razdoblja.

Na istražnom prostoru geotermalne vode „Sisak“ izrađena je bušotina Siter-1 koja je raskrila geotermalni vodonosnik.

Bušotina Siter-1 izbušena je 1986. godine kao istražna geotermalna bušotina. Investitor je bila tvrtka INA Naftaplin iz Zagreba, a izvođač radova bila je tvrtka Geotehnika iz Zagreba. Konačna mjerena dubina bušotine iznosi 1256,5 m dok vertikalna dubina bušotine iznosi 1195 m. Prilikom bušenja raskrivene su geološke formacije koje su imaju povoljna kolektorska svojstva i zasićene su slojnom vodom povoljnih karakteristika za iskorištavanje u energetske svrhe.

Ležišta geotermalne vode utvrđena su u više pješčenjačkih serija te su se prilikom ugradnje proizvodnog lajnera na dubinama geotermalnih ležišta postavljale cijevi s prorezima. Nakon proizvodnog opremanja, u bušotini su izvršena hidrodinamička mjerenja kojima su potvrđene povoljne proizvodne karakteristike prethodno utvrđenih ležišta.

 

Istražni prostor geotermalne vode “Sisak”

Nakon provedenog nadmetanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem odredbi članka 63. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 52/18 i 52/19) donijelo je Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Sisak” (vidi sliku dolje) trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Capraška 8, 44 000 Sisak (Klasa: UP/I-310-01/21-03/174, Ur. Broj: 517-07-3-2-21-1, 25. studenoga 2021).

Navedenom Odlukom, trgovačko društvo KOMUNALAC SISAK d.o.o., Capraška 8, 44000 Sisak, OIB: 28236957305 (u daljnjem tekstu Investitor) stječe pravo na istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“.

Programom istražnih aktivnosti na istražnom prostoru geotermalne vode „Sisak“ predviđena su hidrodinamička i termodinamička ispitivanja na postojećoj bušotini Siter-1 (Sit-1) te su ista navedena i u točki IX Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“.

 U sklopu tehničke dokumentacije koju obuhvaća ovaj Projekt, izrađen je Naftno-rudarski projekt ispitivanja bušotine SITER-1 koji se odnosi na zahvat u Istražnom prostoru geotermalne vode ‘‘Sisak’’.

Naftno rudarskim projektom definirani su sljedeći naftno-rudarski objekti, postrojenja i zahvati:

 • Bušotina SITER-1
 • Postrojenje za ispitivanje bušotine,
 • Zahvati u prostoru tijekom izrade bušotinskog radnog prostora na kojem će biti smješteno bušaće postrojenje

Naftno rudarski projekt izrade/ispitivanja istražne bušotine obuhvaća sljedeće:

 1. Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina
 2. Tehnološko-tehnički projekt izrade bušotine
 3. Plan sanacije istražne bušotine
 4. Mjere sigurnosti i zaštite okoliša

Primarni cilj radova na bušotini je hidrodinamičko i termodinamičko ispitivanje proizvodnih mogućnosti pješčenjaka Široko Polje formacije u geotermalne energetske svrhe.

Na području grada Siska postoji nekoliko geotermalnih bušotina, bušenih od dvadesetih godina prošlog stoljeća te bušotine Sisak-1 i Siter-1.

Bušotinom Sisak-1, koja je smještena u području naselja Odra, raskrivena je i testirana, u naslagama Široko Polje formacije voda temperature 49 °C.

Kako se tijekom bušenja naišlo na vodonosne slojeve, bušotina je, u okviru plana istraživanja geotermalnih potencijala SRH iz 1980. godine, pročišćena te je ispitana njena izdašnost i temperatura geotermalne vode.

Najizdašnija bušotina na istražnom prostoru, Siter-1, na osnovi ranijih mjerenja, ima kapacitet od 17 l/s uz temperaturu od 51 °C. Bušotina Siter-1 nabušila je nekoliko razina pješčenjaka u intervalu od 770 do 1256 m. Kao glavni vodonosni slojevi određene su naslage Široko Polje formacije.

Ispitivanja bušotine pokazala su da na ušću izlazi termalna voda temperature 50-51 °C uz promjenjiv sadržaj pijeska, koji je na kraju ispitivanja potpuno izostao. Dugotrajnim ispitivanjem dobiveni su rezultati na temelju kojih je moguće izračunati rezerve geotermalne vode na bušotini Siter-1.

Bušotina Sisak-1 izbušena je do 2951 m dubine i nije dala pozitivan rezultat iz aspekta pronalaženja ugljikovodika. Ispitivanja su se vršila u dva intervala (785-862 m i 945-1085 m) i u oba slučaja izmjeren je kapacitet bušotine od 3.9 l/s te temperatura vode od 49 °C.

 

Predviđeni istražni radovi tijekom veljače 2023.

Početno stanje

Po završetku ispitivanja bušotine na dotok u rujnu 1986. godine, bušotina je zatvorena te više nije korištena niti za istražne aktivnosti niti za eksploataciju.

Hidrodinamičkim ispitivanjima opisanim u Projektu geotermalne bušotine Siter-1 bit će obuhvaćene sve raskrivene pješčenjačke serije u rasponu od dubine pete 2. tehničke kolone do pete lajnera odnosno do konačne dubine bušotine.

Mjerenja će se izvršiti uz korištenje postojeće bušotinske opreme pri čemu nije predviđeno korištenje remontnog ili bušaćeg postrojenja.

Intervencija u okoliš bit će minimalnog opsega i privremenog trajanja (samo tijekom izvođenja radova), a podrazumijeva sljedeće zahvate:

 • Priprema prostora dimenzija 20 x 25 m za smještaj radne opreme.
 • Priprema pristupnog puta od javne prometnice do lokacije bušotine.
 • Ispuštanje dijela pridobivene geotermalne vode u sustav gradske kanalizacije.

Prostor za smještaj radne opreme i pristupni put nalazit će se na dijelu gradskog parka, a njihova priprema podrazumijeva nasipavanje i sabijanje šljunka kako bi teren izdržao promet i manipulaciju teških vozila.

Nakon završetka radova sve površine korištene za razmještaj opreme i prilaz lokaciji vratit će se u prvobitno stanje.

 

Opis radova

U bušotini Siter-1 planiraju se izvesti hidrodinamička mjerenja s ciljem prikupljanja dodatnih podataka o svojstvima geotermalnog rezervoara i ležišnog fluida. Tehničko stanje bušotine Siter-1 omogućava izvođenje hidrodinamičkih mjerenja bez korištenja remontnog postrojenja (eng. rigless).

Predviđeni naftno-rudarski radovi uključivat će:

 • pripremu bušotinskog radnog prostora za razmještaj opreme za ispitivanje,
 • provjeru tlaka u bušotini te tlakova u međuprostorima zaštitnih cijevi,
 • provjeru stanja bušotinske glave i zamjenu dotrajalih ili neispravnih dijelova,
 • provjeru tubinga alatkama za rad na žici,
 • spajanje površinske opreme za ispitivanje površinska oprema za ispitivanje sastojat će se od tlačnih vodova za ispitivanje i bazena za prihvat pridobivene vode.
 • montaža postrojenja za savitljivi tubing i osvajanje bušotine liftiranjem dušikom kroz savitljivi tubing,
 • (u slučaju da na ušću nema tlaka i da nije moguće osvajanje samoizljevanjem)
 • spuštanje (na žici) dubinskog instrumenta za mjerenje tlaka i temperature,
 • hidrodinamička mjerenja (mjerenje dinamičkog i statičkog tlaka i temperature, uzimanje uzoraka fluida za laboratorijsku analizu, test injektivnosti),
 • napuštanje bušotine zatvaranjem zasuna na bušotinskoj glavi.