Pročelnica: Silvija Mužek
Telefon: 044/510-107
Fax: 044/521-128
E-mail: silvija.muzek@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanja  proračunskim korisnicima,
 • izrade prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
 • planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi, te stručna pomoć korisnicima proračuna vezano uz nabavu
 • razmatranja prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
 • izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
 • knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
 • izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i gradsko vijeće,
 • praćenja financijskog stanja i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
 • upravljanja gotovinom i dugom
 • planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,
 • utvrđivanja mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika
 • knjigovodstvenog evidentiranja imovine Grada i izrada bilance dugotrajne imovine,
 • vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
 • vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava, te vodi evidenciju o danim i primljenim jamstvima i garancijama
 • vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza, evidentiranje i  kontrolu plaćanja te naplate svih prihoda koji pripadaju Gradu,
 • naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom i prisilne naplate istih
 • financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad mjesnih odbora
 • pripreme dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja
 • obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
 • platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
 • izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike,
 • kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

 • Zakon o proračunu NN br. 87/08, 136/12 i 15/15
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 87/08 i 136/12
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 87/08
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN br. 87/08 i 136/12
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN br. 87/08 i 136/12
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN br. 139/10 i 19/14
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br.28/10
 • Opći porezni zakon NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16, 115/16
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN br. 91/10 i 112/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, 120/16
 • Zakon o porezu na dohodak NN br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14 i 136/15, 115/16
 • Zakon o računovodstvu NN br.78/15 i 134/15, 120/16
 • Zakon o platnom prometu NN br. 133/09 i 136/12
 • Zakon o kamatama NN br. 94/04 i 35/05
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16
 • Pravilnik o porezu na dohodak NN br. 177/04
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/13
 • Ovršni zakon NN br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16
 • Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08 i 78/15
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN br. 87/08
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN br. 78/15
 • Zakon o porezu na dobit NN br.177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16