NEJAVNA DAVANJA

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN broj 52/13 i 94/14) utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predmet ove Uredbe su nejavna davanja.

Nejavna davanja u Gradu Sisku su gradski prihodi koji se ostvaruju temeljem sklopljenih ugovora, odnosno izdanih rješenja od strane nadležnih upravnih odjela i to: najam gradskih stanova; otkup gradskih stanova; prefakturirani režijski troškovi za gradske stanove – toplinska energija, pričuva, električna energija i dr.; zakup poslovnog prostora; zakup javne površine – pokretne radnje, uslužne naprave, naprave za zabavu, štandovi, zabavni park, ugostiteljske terase; zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Zahtjev se podnosi putem propisanih obrazaca u pisarnici Grada Siska s naznakom „za Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove“. Nakon mišljenja nadležnog upravnog odjela zahtjevi se prosljeđuju u Upravni odjel za proračun i financije.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 94/14):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_52_1056.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_94_1887.html

 

JAVNA DAVANJA

Općim poreznim zakonom (NN broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) uređuje se odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava. Javna davanja u smislu Općeg poreznog zakona jesu porezi i druga javna davanja.

Javna davanja u Gradu Sisku su: komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, naknada za nezakonito izgrađene građevine u prostoru, naknada za nezakonito izgrađene građevine u prostoru – AZONIS, naknada za uređenje voda i koncesije.

Zahtjev se podnosi u pisarnici Grada Siska s naznakom „za Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav“. Nakon mišljenja nadležnog upravnog odjela zahtjevi se prosljeđuju u Upravni odjel za proračun i financije.

Opći porezni zakon (NN broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2519.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2065.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2386.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_691.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_882.html