Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN broj 52/13) i Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 94/14) utvrđeni su kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Predmet Uredbe su nejavna davanja. Uz mogućnost odgode i obročne otplate, ovom se Uredbom omogućava i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
Nejavna davanja u Gradu Sisku su gradski prihodi na temelju sklopljenih ugovora od strane nadležnih upravnih odjela.

Općim poreznim zakonom (NN broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) uređuje se odnos između poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.
Javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim poreznim zakonom.
Javna davanja su porezi i druga javna davanja.