Pročelnica: Silvija Mužek
Telefon: 044/510-107
Fax: 044/521-128
E-mail: silvija.muzek@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanja  proračunskim korisnicima,
 • izrade prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
 • planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi, te stručna pomoć korisnicima proračuna vezano uz nabavu
 • razmatranja prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
 • izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
 • knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
 • izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i gradsko vijeće,
 • praćenja financijskog stanja i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
 • upravljanja gotovinom i dugom
 • planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,
 • utvrđivanja mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika
 • knjigovodstvenog evidentiranja imovine Grada i izrada bilance dugotrajne imovine,
 • vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
 • vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava, te vodi evidenciju o danim i primljenim jamstvima i garancijama
 • vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza, evidentiranje i  kontrolu plaćanja te naplate svih prihoda koji pripadaju Gradu,
 • naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom i prisilne naplate istih
 • financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad mjesnih odbora
 • pripreme dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja
 • obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
 • platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
 • izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike,
 • kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU: