Temeljem članka 6 a. i 21 a. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata gradonačelnica Grada Siska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana
I Predmet natječaja su sljedeće lokacije u Ulici Stjepana i Antuna Radića:

U zoni Kućica (ugostiteljska namjena) označenima na skici brojevima 3, 5 i 6, veličine 5
m2.
– Za ovu lokaciju mogu se javiti ponuditelji za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva: mesne prerađevine, bezalkoholna i alkoholna pića, slatkiši, kolači i slično.
Početna zakupnina iznosi 600,00 kn.

II Pisane prijave za sudjelovanje u natječaju dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, Sisak, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ: ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE – NE OTVARAJ“, osobno u pisarnicu Grada Siska, Rimska 26, i moraju biti predane najkasnije do 14.00 sati 15. prosinca 2015. godine.

Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
1. popunjeni obrazac prijave
2. preslik osobne iskaznice, preslik obrtnice ili preslik rješenja o upisu u sudski
registar za trgovačka društva
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini

III Opći uvjeti natječaja:

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 5 dana od dana objave natječaja računajući od prvog sljedećeg dana od objave natječaja, tj. ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Siska najkasnije do 14,00 sati 15. prosinca 2015. godine. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način podnesene ponude suprotno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
U slučaju više ponuda za istu lokaciju pod rednim brojem, prednost ostvaruje ponuda s većom ponuđenom cijenom.
U slučaju jednako vrijednih ponuda prednost će imati natjecatelj čija ponuda je prva zaprimljena.
Iznos jamčevine će se uračunati u zakupninu onim natjecateljima koji su bili najpovoljniji dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos zakupnine u roku od 8 dana od dana izdavanja Rješenja, smatrat će se da je odustao, te će se ukinuti Rješenje i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Natjecatelji kojima Grad Sisak izda Rješenje o zakupu javne površine temeljem ovog natječaja, dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishoditi sva zakonom propisana odobrenja glede minimalnih i sanitarnih uvjeta.
Natjecatelji su dužni prije podnošenja ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 100,00 kn na IBAN Grada Siska broj: HR7924070001839100007, koji se vodi kod OTP banke Hrvatska d.d., s pozivom na broj HR68 5738-OIB.
Ponuditeljima koji ne uspiju sa svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja Rješenja.
Javno otvaranje ponuda održat će se u zgradi Gradske vijećnice Grada Siska dana
15. prosinca 2015. godine u 15,00 sati, a provest će ga Povjerenstvo koje je imenovala Gradonačelnica. Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno, a ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, punomoćnik je dužan na otvaranju ponuda predati punomoć.
Informacije o lokacijama koje su predmet ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na tel. 044/510-162.

U privitku se nalazi obrazac koji je potrebno ispuniti prilikom prijave te skica.