Sisačko – moslavačka županija, Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu HEP ODS d.o.o. ELEKTRA SISAK, OIB 46830600751, Sisak, Kralja Tomislava 42, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju NN mreže iz TS „BUDAŠEVO MALO 2“ , temeljem članka 115. st. 2. Zakona o gradnji (NN.br. 153/2013) i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) poziva investitora, vlasnike nekretnina i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, za zahvat u prostoru :

Izgradnja NN mreže iz TS „BUDAŠEVO MALO 2 “, 3. skupina građevina, obuhvat zahvata u prostoru k.č.br. 224, 310, 203, 324, 8/1, K. O. Budaševo – Topolovac , podnositelj zahtjeva HEP ODS d.o.o. ELEKTRA SISAK, Sisak, Kralja Tomislava br. 42, glavni projekt izradio „ KEL“ d.o.o. Kloštar Ivanić, Stjepana Radića 86, ZOP: 35/2013, siječanj 2014.godine na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja.

Više u privitku teksta.