ITU MEHANIZAM u razdoblju od 2021.-2027.

Urbano područje Sisak

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju specifičan mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Financijska sredstva za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja dodijeljuju se iz različitih europskih fondova i operativnih programa, čime se jača uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, unaprjeđuje se kvalitete života hrvatskih građana te doprinosi pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Teritorijalni pristup razvoju koji uvažava razlike između urbanih i ruralnih sredina i ITU mehanizam kao jedan od njegovih instrumenta, predstavljaju odgovarajući odgovor na različite gospodarske, socijalne i okolišne izazove – globalizaciju i s njom povezane strukturne promjene, rastuću nejednakost u raspodjeli bogatstva, promjenu klime i zagađenje okoliša, gubitak bioraznolikosti i sve veću osjetljivost krajolika, prirodne i kulturne baštine.

ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta (urbanih aglomeracija i urbanih područja ) – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Sisak.

Sredstva se kroz ITU mehanizam dodjeljuju putem javnih poziva, a namijenjena su za financiranje projekata koji se odnose na:

 • revitalizaciju bivših industrijskih, vojnih lokacija, onečišćenog zemljišta, napuštenih i zapuštenih lokacija i objekata (brownfield područja) te njihovu prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i gospodarske namjene ili zelene površine
 • očuvanje kulturne baštine
 • pametni gradski promet – nabavu ekološki prihvatljivih vozila/voznog parka: autobusa, električnih motocikala i bicikala; nabavu sustava javnih bicikala; biciklističku infrastrukturu te digitalizacija gradskog prometa
 • ulaganje u zelenu infrastrukturu, održivu mobilnost i mjere energetske učinkovitosti
 • ulaganje u javnu turističku infrastrukturu
 • ulaganje u višenamjensku infrastrukturu – sportsku, edukacijsku i društvenu infrastrukturu, vatrogasne baze/stanice i sl.; sigurnosnu infrastrukturu javnih površina; video-nadzor, signalizaciju, stupiće i prepreke za osiguranje pješačkih zona
 • izgradnju i opremanje prostora u vlasništvu JLP(R)S-ova za pružanje potpore poduzetnicima – inkubatori, coworking prostori, specijalizirani tehnološki parkovi
 • digitalizaciju javne uprave
 • jačanje konkurentnosti MSP-ova
 • socijalnu infrastrukturu – prenoćišta za beskućnike, pučke kuhinje, sigurne kuće, rješavanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i sl.
 • infrastrukturu za predškolski odgoj – radovi i opremanje predškolskih ustanova
 • ulaganje u zelenu infrastrukturu – parkovi, drvoredi, sadnice, dječja igrališta, manji sportski tereni u okviru parkova i slično
 • izradu teritorijalnih strategija – podrška urbanim područjima u izradi teritorijalnih strategija – SRUP-ova

 

PREDUVJETI ZA STJECANJE STATUSA ITU GRADA

Grad Sisak je dobio Odluku kojom se grad Sisak s okolnim područjem utvrđuje kao područje za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju od 2021.-2027. godine, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Prema Odluci definirani su preduvjeti za uspostavu ITU mehanizma:

 1. definirati i uspostaviti urbano područje Sisak sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske;
 2. izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama MRRFEU i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
 3. definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma;
 4. pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će se predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam

Kako bi stekao status ITU grada i ostvario mogućnost koju pružaju Integrirana teritorijalna ulaganja te eliminirao prepreke s kojima se susreću gradovi prilikom apliciranja na pozive za financiranje putem europskih fondova –  indeks razvijenosti i vremenski period raspisivanja odgovarajućih natječaja, Grad Sisak je ispunio sljedeće preduvjete:

 

 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 28.10.2020. godine Gradu Sisku dostavilo Očitovanje na konačni prijedlog obuhvata prema kojem bi u Urbano područje Sisak ušle tri jedinice lokalne samouprave – Grad Sisak kao središte Urbanog područja Sisak te općine Sunja i Martinska Ves. Očitovanjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije utvrđeno je kako je dostavljeni prijedlog obuhvata u skladu s tada važećim Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (Dodatku 2. Metodologija za definiranje obuhvara urbanih područja u Republici Hrvatskoj
 • Gradsko vijeće Grada Siska je na 19. sjednici održanoj dana 19.11.2022. donijelo Odluku o sastavu Urbanog područja Sisak kojom je utvrđen sastav Urbanog područja Sisak – Grad Siska te Općine Sunja i Općina Martinska Ves
 • Dana 11.08.2021. godine sklopljen je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbanog područja Sisak (SRUP-a Sisak) za financijsko razdoblje 2021.-2027., između članova urbanog područja Sisak – Sisak, Sunja i Martinska Ves.
 • Gradonačelnica Grada Siska je dana 17.08.2021. donijela Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća – tijela zaduženog za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-a s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade SRUP-a, utvrđivanju prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja. Za članove Koordinacijskog vijeća imenovani su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, koji su dio urbanog područja Sisak: gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (Sisak), općinski načelnik Grga Dragičević (Sunja) te općinski načelnik Stjepan Ivoš (Martinska Ves). Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća održana je dana 22.10.2021. godine.
 • Gradonačelnica Grada Siska je Gradskom vijeću Grada Siska na sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine predložila donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade SRUP-a Sisak, temeljnog strateškog dokumenta za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
 • Partnersko vijeće, savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova, osnovano je 17.11.2021. godine odlukom gradonačelnice Grada Siska.

 

 

Članovi Partnerskog vijeća Urbanog područja Sisak su:

 

Naziv Član Zamjenik člana
Grad Sisak Kristina Ikić Baniček Silvija Mužek
Općina Martinska Ves Stjepan Ivoš Maja Šikić
Općina Sunja Ivica Marić Mirjana Šmit
Sisačko-moslavačka županija Darjan Vlahov Mario Čelan
Regionalni koordinator SMŽ –  Razvojna agencija SIMORA Mario Čelan Tatjana Puškarić
Auto Promet Sisak d.o.o. Una Rožić Darijo Bulat
Gradski muzej Sisak Vlatko Čakširan Rosana Škrgulja
Galerija Striegl Alma Trauber Suzana Pernar
Poduzetnički inkubator Sisak – PISAK Krunoslava Kosina-Milutinović Silvija Pakasin
Hrvatski zavod za zapošljavanje Gordana Šegović Vesna Cerovski
Agencija lokalne demokracije Paula Raužan Barbara Marjanović
Športsko rekreacijski centar- ŠRC Sisak Mario Stipkov /
Hrvatska gospodarska komora Tihomir Babić Brankica Grd
Centar kreativne industrije – CIKS Luka Vukelić /
Metalurški fakultet Sisak Ladislav Lazić Zdenka Zovko Brodarac
Fakultet organizacije i informatike – FOI Sisak Iva Gregurec Marina Klačmer Čalopa
Turistička zajednica Grada Siska Mirjana Lahovsky-Žličarić Zvonimir Rajković

 

 • Gradonačelnica Grada Siska je Gradskom vijeću je podnijela prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbanog područja Sisak – Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana te je ista odluka donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska dana 07.12.2021. godine.
 • Gradonačelnica grada Siska donijela je dana 31.12.2021. godine Odluku o početku postupka vrednovanja SRUP-a Sisak koja sadržava Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Sisak u razdoblju od 2021.-2027. godine, s detaljnjim opisom faza vrednovanja, sadržaja, svrhe, vremenskog perioda, metoda i potrebnih podataka i načina prikupljanja te okvrinim proračunom za provedbu plana vrednovanja te Odluku o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za razdoblje od 2021.-2027. godine – skupina zaposlenika Grada Siska koja upravlja postupkom vrednovanja, daje podršku i pruža povratnu informaciju izvršiteljima vrednovanja, sudjeluje u raspravama tijekom vrednovanja i u mogućnosti je pravovremeno koristiti odnosno primijeniti rezultate vrednovanja.

Grad Sisak pravovremeno i u roku odgovara na sve zahtjeve i obavijesti od strane Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uključujući redovno i kontinuirano ažuriranje statusa aktivnosti Urbanog područja Sisak te izradu Strategije razvoja Urbanog područja Sisak uz aktivno sudjelovanje u formiranjima baze projekata resornih ministarstava kao i u sastancima i on-line radionicama vezanih uz predstojeću financijsku perspektivu 2021.-2027. godine.