PREDUVJETI ZA STJECANJE STATUSA ITU GRADA

Grad Sisak je dobio Odluku kojom se grad Sisak s okolnim područjem utvrđuje kao područje za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju od 2021.-2027. godine, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Prema Odluci definirani su preduvjeti za uspostavu ITU mehanizma:

– definirati i uspostaviti urbano područje Sisak sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske;

 – izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama MRRFEU i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

– definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma;

– pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će se predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam

Kako bi stekao status ITU grada i ostvario mogućnost koju pružaju Integrirana teritorijalna ulaganja te eliminirao prepreke s kojima se susreću gradovi prilikom apliciranja na pozive za financiranje putem europskih fondova –  indeks razvijenosti i vremenski period raspisivanja odgovarajućih natječaja, Grad Sisak je ispunio sljedeće preduvjete:

– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 28.10.2020. godine Gradu Sisku dostavilo Očitovanje na konačni prijedlog obuhvata prema kojem bi u Urbano područje Sisak ušle tri jedinice lokalne samouprave – Grad Sisak kao središte Urbanog područja Sisak te općine Sunja i Martinska Ves. Očitovanjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije utvrđeno je kako je dostavljeni prijedlog obuhvata u skladu s tada važećim Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (Dodatku 2. Metodologija za definiranje obuhvata urbanih područja u Republici Hrvatskoj

– Gradsko vijeće Grada Siska je na 19. sjednici održanoj dana 19.11.2022. donijelo Odluku o sastavu Urbanog područja Sisak kojom je utvrđen sastav Urbanog područja Sisak – Grad Siska te Općine Sunja i Općina Martinska Ves

– Dana 11.08.2021. godine sklopljen je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbanog područja Sisak (SRUP-a Sisak) za financijsko razdoblje 2021.-2027., između članova urbanog područja Sisak – Sisak, Sunja i Martinska Ves.

– Gradonačelnica Grada Siska je dana 17.08.2021. donijela Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća – tijela zaduženog za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-a s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade SRUP-a, utvrđivanju prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja. Za članove Koordinacijskog vijeća imenovani su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, koji su dio urbanog područja Sisak: gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (Sisak), općinski načelnik Grga Dragičević (Sunja) te općinski načelnik Stjepan Ivoš (Martinska Ves). Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća održana je dana 22.10.2021. godine.

– Gradonačelnica Grada Siska je Gradskom vijeću Grada Siska na sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine predložila donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade SRUP-a Sisak, temeljnog strateškog dokumenta za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

– Partnersko vijeće, savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova, osnovano je 17.11.2021. godine odlukom gradonačelnice Grada Siska

– Gradonačelnica Grada Siska je Gradskom vijeću je podnijela prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbanog područja Sisak – Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana te je ista odluka donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska dana 07.12.2021. godine.

– Gradonačelnica grada Siska donijela je dana 31.12.2021. godine Odluku o početku postupka vrednovanja SRUP-a Sisak koja sadržava Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Sisak u razdoblju od 2021.-2027. godine, s detaljnjim opisom faza vrednovanja, sadržaja, svrhe, vremenskog perioda, metoda i potrebnih podataka i načina prikupljanja te okvrinim proračunom za provedbu plana vrednovanja te Odluku o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za razdoblje od 2021.-2027. godine – skupina zaposlenika Grada Siska koja upravlja postupkom vrednovanja, daje podršku i pruža povratnu informaciju izvršiteljima vrednovanja, sudjeluje u raspravama tijekom vrednovanja i u mogućnosti je pravovremeno koristiti odnosno primijeniti rezultate vrednovanja.

Ministarstvo regionalnog razvoja 15.12.2022. godine raspisalo je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., na koji se Grad Sisak uspješno aplicirao te stekao status ITU grada.

Poziv:

https://razvoj.gov.hr/poziv-za-urbana-podrucja-za-provedbu-mehanizma-integriranih-teritorijalnih-ulaganja-itu-mehanizma-u-financijskom-razdoblju-2021-2027-5112/5112