Privremena pročelnica: Maja Del Vechio
Telefon: 044/635-511
E-mail: maja.delvechio@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i  komunalni sustav obavljaju se sljedeći poslovi:

 • organiziranja svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • izrade godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
 • koordinacije izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,
 • pribavljanja lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,
 • koordinacije radova održavanja i izgradnja objekata komunalne infrastrukture,
 • izrade prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,
 • utvrđivanja obveznika i donošenje rješenja u skraćenom upravnom postupku za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i drugih naknada utvrđenih zakonom,
 • komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda
 • prometnog redarstva, nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
 • koordinacije s gradskim trgovačkim društvima u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti i razvoja gospodarstva kroz kontrolu cijena komunalnih usluga,
 • obavljanja analitičko-planskih, organizacijsko-koordinacijskih, informatičko-dokumentacijskih i ostalih stručnih poslova vezanih za razvoj gospodarstva
 • izrade i praćenja provedbe dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad
 • davanja potpore i unapređenja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede
 • praćenja stanja i poduzimanja aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških industrijskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad,
 • pripreme i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe,
 • kandidiranja i praćenja realizacije projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela
 • izrade programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanja uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo)
 • poduzimanja mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpora u poljoprivredi, zaštita bilja i životinja
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

Zakon o komunalnom gospodarstvu – „Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH

Zakon o općem upravnom postupku – „Narodne novine“, broj 47/09

Zakon o vodama – „Narodne novine“, broj 66/19

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva – „Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13 , 154/14 119/15 120/16 127/17

Zakon o prostornom uređenju – „Narodne novine“, broj 153/13  65/17  114/18 39/19 98/19

Zakon o gradnji – „Narodne novine“,  broj 153/13, 20/17,  39/19,  125/19 

Zakon o građevinskoj inspekciji – „Narodne novine“, broj 153/13

Zakon o cestama – „Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14, 110/19

Zakon o javnoj nabavi – „Narodne novine“, broj 120/16

Zakon o koncesijama – „Narodne novine“, broj 69/17

Zakon o upravnim pristojbama „Narodne novine“ broj 115/16

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama „Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19

Zakon o sigurnosti prometa na cestama – “Narodne novine”, broj 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda RH, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH, 92/1464/15, 108/17, 70/19 

Zakon o trgovačkim društvima – „Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,  118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19

Zakon o održivom gospodarenju otpadom –  „Narodne novine“, broj 94/13,  73/17, 14/19 i 98/19

Zakon o poljoprivrednom zemljištu –  „Narodne novine“, 20/18,  115/18, 98/19

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji – „Narodne novine“, broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14

Zakon o energiji – „Narodne novine“,  120/12, 14/14, 95/15 i 102/15,

Zakon o tržištu toplinske energije – „Narodne novine“, broj   80/13, 14/14, 102/14 i 95/15, 76/18, 86/19 

Zakon o tržištu plina – „Narodne novine“, broj 18/18

Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – „Narodne novine“, broj 107/03, 144/12

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji – „Narodne novine“, broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13

Zakon o grobljima – „Narodne novine“, broj 19/98 i 50/12, 89/17 – Odluka Ustavog suda RH

Prekršajni zakon – „Narodne novine“, broj  107/07, 39/13, 157/13 i 110/15, 70/17,

Opći porezni zakon – „Narodne novine”, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20

Odluka o razvrstavanju javnih cesta – “Narodne novine”, broj 103/18

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz – “Narodne novine”, broj 68/10

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada – „Narodne novine“, broj 81/12, 29/13, 78/13

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima „Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama – „Narodne novine“,  broj 128/15 70/18, 73/18 i 86/18  

 

OPĆI AKTI GRADA

 

 • Statut Grada Siska „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst, 4/20
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni tekst, 4/20
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Siska – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/13, 8/13 i 15/19
 • Odluka o komunalnom doprinosu – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/18
 • Odluka o komunalnoj naknadi – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/18 i 19/19
 • Odluka o komunalnom redu – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Siska – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 6/19
 • Odluka o grobljima – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/20
 • Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Siska – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/08, 12/09 i 18/12
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 24/10
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Siska – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/11
 • Odluka o nerazvrstanim cestama – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 21/12, 3/16 i 25/17
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 27/18
 • Odluka o držanju domaćih životinja u Gradu Sisku– „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/00 (2000.)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda Grada Siska– „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/09
 • Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu– „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 13/16.
 • Pravilnik o izvođenju i saniranju prekopa na području Grada Siska   ( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 05/11)