Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu. Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik odnosno investitor građevne čestice na kojoj se gradi, rekonstruira ili ozakonjuje građevina,.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se obvezno utvrđuje:

– područje zone u gradu;

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine;

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine.

Navedeni prihodi jedinica lokalne samouprave su namjenski prihodi koji se troše u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.