Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 31/20, 20/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

  • unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,
  • standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,
  • pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata,
  • jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

 

Savjetovanje s javnošću provodi se od 4. do 17. siječnja 2022. godine. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte zdenko.bertovic@sisak.hr  zaključno do 17. siječnja 2022. godine.