Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 20. lipnja 2017.godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, zbog privremenog povećanja opsega poslova, na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar (1 izvršitelj/ica, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu  objavljeni su na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku dana 20. lipnja 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je 27. lipnja 2017. godine.

više

 

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,95) i osnovice koja iznosi 2.556,00 kuna.

Opis poslova:

 • obavlja poslove organiziranja, čuvanja, zaštite i izlučivanja arhivske građe Grada
 • priprema arhivsku građu na način da bude dostupna korisnicima
 • izrađuje studije i izvješća te prijedloga akata koji donosi gradonačelnica iz djelokruga arhive
 • obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika Odjela

Stručni uvjeti:

–     magistar struke ili stručni specijalist društvene struke

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S- a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.

Izabrani kandidat/kandidatkinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/na je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osnovni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem,
 1. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 1. presliku diplome,
 2. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 3. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
 1. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti – dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,
 1. dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika (preslika diplome ili certifikata),
 2. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15 i 16. ZSNLP(R)S- a.

 

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom -Oglas za prijam u službu – viši stručni suradnik za informacijske poslove-arhivar.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

 

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.

 

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju, provjeru poznavanja rada na računalu i provjeru znanja engleskog ili njemačkog jezika. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00 i 65/09, 125/11 i 46/17),
 2. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 63/04 i 106/07),
 3. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02,)
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 7/09).