Natječaj za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam objavljen je dana 12. listopada 2016. godine na web stranici Grada Siska i oglasnoj ploči Grada Siska. Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva  za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Siska. Rok za predaju zahtjeva je 30 dana od dana objave odnosno  11. studeni 2016. godine.  Prijave s propisanom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Grada Siska, Rimska 26 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Više o natječaju u privitku ovog teksta.