Na temelju članka 4. Programa „Sisački poduzetnik/ca  2018.“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 6/18) i Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi programa „Sisački poduzetnik/ca  2018.“ koji je Grad Sisak sklopio s OTP bankom Hrvatska dioničko društvo, Addiko Bank d.d., Raiffeisen Bank d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d. i Zagrebačka banka d.d. Grad Sisak raspisuje natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik/ca 2018.“

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti:

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani člankom 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju).

 

Nositelj i organizator  provođenja ovog Programa je Grad Sisak (u daljnjem tekstu: Nositelj Programa) u suradnji s OTP bankom Hrvatska d.d., Addiko Bank, Raiffeisen Bank i Erste&Steiermarkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banke). Nositelj Programa će sa svakom Bankom sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji „Sisački poduzetnik/ca 2018.“.

Kod podnošenja zahtjeva za kredit nije obvezno da Korisnik kredita bude klijent OTP banke Hrvatska d.d., Addiko Bank d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d. ili Raiffeisen Bank d.d..

Svi podnositelji zahtjeva za kredit uz navedeno moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu,
  • na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku,
  • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak likvidacije,
  • koji imaju minimalno troje (3) zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih minimalno 50 posto s prebivalištem u Sisku.

 

Prednost pri dodjeli potpora će imati projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Siska.

 

Svi potrebni dokumenti nalaze se u privitku.