Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09), Gradsko vijeće Grada Siska je na 6. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donijelo Odluku o davanju stanova u najam koju možete u cijelosti pronaći među dokumentima, a objavljena je i u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije broj 10/10.

Na temelju članka 3. Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine («Narodne novine» broj 40/97 i 117/05), članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 12/09 i 16/10) i članka 20. Odluke o davanju stanova u najam («Službeni glasnik Sisačko-moslavačkoj županiji» broj 10/10) Gradonačelnik je donio Odluku o najamnini za gradske stanove koju možete u cijelosti pronaći među dokumentima, a objavljena je i u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije broj 23/10.