Na temelju članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/15) gradonačelnica Grada Siska, raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Siska.

1.Predmet javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada

Siska.

2.Dozvola se izdaju autotaksi prijevozniku koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada

Siska minimalno jednu godinu, na vrijeme do pet godina. Dozvola nije prenosiva i može je koristiti

samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

3.Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

4.Zahtjev se podnosi u pisanom obliku u pisarnicu Grada Siska  s naznakom „ne otvaraj“  – Javni

poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola Grada Siska za obavljanje autotaksi prijevoza na

području Grada Siska, na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav,

Rimska ulica 26, 44000 Sisak.

5.Podnositelj zahtjeva dužan je sukladno članku 7. Odluke o autotaksi prijevozu („Službeni glasnik

Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/15) uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

-važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajuće izvode licencija za svako vozilo,

-uvjerenje o prebivalištu/sjedištu na području Grada Siska, najmanje jednu godinu (kao dokaz

dostaviti izvadak iz odgovarajućeg registara trgovačkog suda za pravne osobe ili obrtnog registra za obrtnike, ne starije od 6 mjeseci)

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana,

-preslik prometne dozvole autotaksi vozila (kao dokaz da podnostelj ima registrirano vozilo za

obavljanje autotaksi prijevoza u vlasništvu, zakupu ili leasingu),

-potvrda Porezne uprave o stanju duga – podnositelj zahtjeva mora dokazati da je ispunio

obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne

starije od 30 dana

-uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim,

turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima Grada Siska (poseban ispit za

vozača autotaksi vozila), odnosno da ima zaposlenog najmanje jednog vozača po vozilu,

-dokaz da podnositelj zahtjeva ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog vozača sa stečenom

početnom kvalifikacijom sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu:

  • preslik svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: SSO o početnim kvalifikacijama).
  • preslik svjedodžbe o SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,
  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,
  • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013.

-podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će se

primjenjivati nakon izdavanja dozvole.

6.Naknada za izdavanje dozvole iznosi 1.500,00 kuna i uplaćuje se jednokratno ili na deset mjesečnih obroka u Proračun Grada Siska (prije preuzimanja dozvole) na: IBAN HR7924070001839100007,

poziv na broj HR68-7706-OIB uplatitelja.

7.Rok za podnošenje zahtjeva je do 16. travnja 2016. godine do 10,00 h na urudžbeni Grada Siska bez obzira na način dostave.

8.Tekst javnog poziva i Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotksi prijevoza na području Grada Siska i Cjenik usluga mogu se preuzeti u sobi br. 9, Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav  i na web stranicama Grada Siska.

9.Podnositelj zahtjeva obavijestiti će se pisanim putem o rezultatima javnog poziva.

U privitku se nalaze: cjenik usluga i zahtjev za izdavanje dozvole.