Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Sisak otvara i objavljuje, dana 18. svibnja 2023. godine,

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022. godine, nacrtu prijedloga programa zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje od 2023. do 2026. godine, nacrtu prijedloga izvješća o provedbi programa zaštite zraka za razdoblje od 2019. do 2022. godine, nacrtu prijedloga programa zaštite zraka Grada Siska za razdoblje od 2023. do 2026. godine i nacrtu prijedloga programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Siska

Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku izrade Programa zaštite okoliša, Programa zaštite zraka i Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, sukladno članku 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) i članka 156. stavka 1. podstavka 2. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje na internetskim stranicama Grada Siska Nacrte Programa u trajanju od 30 dana, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.).

Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja u razdoblju od 18. svibnja do 17. lipnja 2023. godine, za koju potrebu su vam na stranicama Grada Siska na raspolaganju utvrđeni Nacrti Izvješća i Programa te Obrazac sudjelovanja u savjetovanju. Zajedno s Nacrtima Programa objavljuje se i Informacija o njihovoj izradi, čiji sadržaj je propisan člankom 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrte Izvješća i Programa može zaključno sa 17. lipnja 2023. godine upisati u Obrazac za sudjelovanje javnosti dostupan na ovoj stranici i dostaviti elektroničkom poštom na adresu: josipa.tutic@sisak.hr ili redovnom poštom na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marijana Cvetkovića 8, Sisak.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.