Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak.

Procjenom rizika utvrdit će se rizici i prijetnje koje mogu zadesiti područje Grada Siska  i analizirati postojeće snage sustava civilne zaštite kao mogući odgovor na utvrđene rizike  i prijetnje.

 

Mogući rizici na području Grada Siska su:

  • Poplave izazvane izlijevanjem rijeka
  • Epidemije i pandemije
  • Ekstremne temperature
  • Požari otvorenog tipa
  • Industrijske nesreće
  • Suše
  • Potresi.

 

Procjenu rizika je potrebno donijeti jer je ona temeljni dokument za niz akata kojima se utvrđuju snage civilne zaštite u kvantitativnom i kvalitativnom smislu poput odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, odluke  o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne zaštite.

Prije upućivanja Gradskom vijeću Grada Siska na donošenje, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 13 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada Siska.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje od 7.08.do 20.08.2018. godine.

Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do 20.08.2018. godine na e-mail: zdenko.bertovic@sisak.hr