Razlog  i cilj donošenja  Odluke  o komunalnom doprinosu je odredba članka 130. stavka  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 – u nastavku Zakon)  kojim je propisano da će jedince lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom  doprinosu   u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (najkasnije do 04.02.2019.). Kako bi nadležno tijelo nakon navedenog roka  moglo donositi rješenja o komunalnom doprinosu temeljem odredbi  odluke čije  odredbe moraju biti usklađene s Zakonom   potrebno je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu.

Neke od novina koje donosi novi Zakon navode se u nastavku teksta: sredstva komunalnog doprinosa sukladno novom Zakonu, osim za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture mogu se koristiti i za održavanje komunalne infrastrukture, sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture i Programu održavanja komunalne infrastrukture koji svake godine istovremeno s donošenjem proračuna za iduću godinu donosi Gradsko vijeće (do sada se sredstva komunalnog doprinosa nisu mogla koristiti i za održavanje komunalne infrastrukture).

Novi Zakon sadrži odredbu da komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, a investitor u slučaju ako je na njega pisanim putem prenesena obveza (do sada je plaćao vlasnik ili investitor bez prenošenja obveze pisanim putem).

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, vojnih građevina: prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture; nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova; sportskih i dječjih igrališta; ograda, zidova i potpornih zidova; parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine; spomenika (prijašnji Zakon nije sadržavao navedenu formulaciju).

Zakonom je propisano da rješenje o komunalnom doprinosu više ne sadrži odredbu da rješenje o komunalnom doprinosu mora sadržavati popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i obvezu jedinica lokalne samouprave o razmjernom povratu dijela sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priliva sredstava.

Nova je odredba da se rješenje o komunalnom doprinosu donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima

Nova je odredba da se rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti

Nova je odredba u tekstu Zakona da se rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

U skladu s iznijetim pripremljen je tekst nove odluke o komunalnom doprinosu, kojom odredbe koje se odnose na visinu komunalnog doprinosa u odnosu na važeću odluku nisu mijenjane. Područja zona za obračun komunalnog doprinosa, popis ulica koje pripadaju određenoj zoni nije se mijenjao. Oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa ostala su ista kao u važećoj Odluci. Visina komunalnog doprinosa pravnim i fizičkim osobama ostaje ista.