Zakonom o porezu dohodak (Narodne novine broj 115/16 i 106/18), utvrđena je obveza plaćanja paušalnog poreza na dohodak za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od najma, zakupa stanova, soba i postelja putnicima, turistima i drugim korisnicima te organiziranje kampova odnosno smještajnih jedinica za robinzonski turizam.

Pravni temelj paušalnog oporezivanja do donošenja Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu ( „Narodne novine“ broj 1/19), bio je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (“Narodne novine” broj 1/17) i Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (“Narodne novine” broj 122/09).

Tim Pravilnikom sva naselja (općine i gradovi) svrstana su u 4 razreda, a svakom razredu je utvrđen koeficijent: A razred imao je koeficijent 1, B razred koeficijent 0,85, C razred koeficijent 0,7, a D razred koeficijent 0,5.

Grad Sisak i okolno područje podijeljeno je na turističke razrede A, C i D te je u skladu s tim određena visina paušalnog poreza po krevetu.

U turističkom razredu A registrirano je 11 smještajnih objekata s visinom paušalnog iznosa 300,00 kn. (Grad Sisak)

U turističkom razredu C registrirano je 6 smještajnih objekata s visinom paušalnog iznosa 210,00 kn. (Kratečko i Čigoč)

U turističkom razredu D registrirano je 9 smještajnih objekata s visinom paušalnog iznosa 150,00 kn. (ostalo naselja na području Grada)

 

Prema novom Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine 1/19) godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno smještajnih jedinica sa visinom paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinci. Na iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak dodaje se prirez porezu na dohodak po stopi od 10%, koliko iznosi za Grad Sisak.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 106/18), nadležnost za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu prenesena je na jedinice lokalne samouprave tj. na gradove i općine.

 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za primjenu od 1. siječnja sljedeće godine.

Zakon je ujedno utvrdio okvir u kojem se može kretati visina paušalnog poreza od 150,00 kn do 1.500,00 kn po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici godišnje. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese Odluku, primjenjivati će se Zakonom utvrđen iznos od 750,00 kn po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici godišnje.

 

Grad Sisak donosi ovu Odluku koja se odnosi isključivo na oporezivanje smještajnih kaciteta na području Grada Siska. Ostvareni prihod od ovog oblika poreza je prihod jedinice lokalne i regionalne samouprave i pripada JLP(R)S prema prebivalištu obveznika, a ne prema mjestu gdje se nalazi smještajni objekt.

 

Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu paušalnog poreza i nadalje će obavljati Porezna uprava.

 

Predložena Odluka o visini paušalnog poreza za iznamljivače u gradu Sisku je poticajna s obzirom na predloženu vrijednost visine paušalnog poreza od 200 kuna naspram prijašnjih 300 kuna, odnosno u minimalnom iznosu od 150 kuna za ostala naselja koja spadaju pod Grad Sisak čime se omogućuje poboljšanje i unapređenje kvalitete usluge smještaja, a smanjuje se i porezno opterećenje iznajmljivača.