Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Siska 2022-2026. godine (u daljnjem tekstu Strategija), donosi se za potrebe Grada Siska. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja gradskim nekretninama uvažavajući gospodarske i razvojne prioritete Grada Siska te ona predstavlja okvir strateških mjera, projekata i aktivnosti koje su usmjerene prema realizaciji razvojnog smjera upravljanja gradskim nekretninama kao i realizaciji strateških i posebnih ciljeva upravljanja istima. Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama čija je održivost važna za Grad Sisak, a svrha joj je određivanje ciljeva i smjernica za upravljanje nekretninama kako bi se dugoročno osiguralo učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje istima.

 

U privitku se nalazi prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Siska 2022-2026. godine te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću kojeg možete popuniti i dostaviti na adresu elektroničke pošte: mediji@sisak.hr zaključno do 23. studenoga 2022. godine.