Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) propisuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini („Narodne novine“, br. 36/19), Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, KLASA: 214-01/19-03/01, URBROJ: 2176/01-02-19-9 od 17. travnja 2019. godine, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Sisak, Gradsko vijeće Grada Siska donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Siska za 2019. godinu sa ciljem postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Siska, na osnovu predloženih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera.

Prije upućivanja Gradskom vijeću Grada Siska na donošenje, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 5 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada Siska.

Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do 11.06.2019. godine na e-mail: nada.vracan@sisak.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje od 06.06.do 11.06.2019. godine.