Službenik za informiranje

Irinka Vidović
Tel: 044 / 510 175

Zamjenik službenice za informiranje

 

Andrija Rudić

044 / 510 179

e-mail: pristup.informacijama@sisak.hr

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva kojeg možete pronaći među dokumetima u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak
  • elektroničkom poštom na:  pristup.informacijama@sisak.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Siska, radnim danom od 8 do 16 sati

Zahtjev možete podnijeti i usmenim putem svakim radnim danom od 8 do 16 sati na broj telefona: 044/510-175.

 

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

 

PROPISI

Ustav

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (69/22.)