Na temelju članka 5. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09), Grad Sisak objavljuje

 

                                                                 POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2011. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Siska  jesu kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Sisak.

Programom javnih potreba utvrđuju se javne potrebe u području knjižnične, nakladničke, muzejske, galerijske, likovne, glazbene, scenske djelatnosti, te značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe grada.

U Program javnih potreba u kulturi Grada Siska  za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom, kvalitetom  ponuđenih programa,  te ocjenom izvršenja programa za 2010. godinu, uvrstit će se kulturni programi iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

– redovna djelatnost, investicije, investicijsko opremanje i održavanje ustanova u kulturi

  kojima je osnivač Grad

– programi knjižnične djelatnosti, izdavanje časopisa u kulturi, organiziranje akcija i

  manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti

– programi muzejsko-galerijska djelatnosti

– programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

– arhivska djelatnost

– programi glazbene i glazbeno scenske umjetnosti

– programi scenske umjetnosti

– programi nove medijske kulture

– programi likovne, vizualne i audiovizualne umjetnosti

– kulturno–umjetnički amaterizam

– gradske manifestacije i promidžba grada.

II.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu s ovim Pozivom i prijavnicom koja se može  dobiti u Gradskoj upravi  ili na  www.sisak.hr treba poslati na adresu:

Grad Sisak, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Rimska 26, Sisak.

Prijedlozi se mogu slati do 30. rujna 2010. godine.

Na prijavnici može biti samo jedan program.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima i na predviđenoj prijavnici, kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.