Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i Odluke o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i poziva za programe i projekte od interesa za opće dobro u 2021. godini od 7. prosinca 2020. godine, dana 8. rujna 2021. godine objavljuje poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu.

Javni poziv s popratnom dokumentacijom nalazi se u privitku teksta.