Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska za radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 2/22 od 05. siječnja 2022. godine, da će se testiranje kandidata održati dana 01. veljače 2022. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati na adresi: Marijana Cvetkovića 8, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju, a koji su obaviješteni putem emaila i telefona.

Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

 

 

U Sisku, 25. siječnja 2022. godine