Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21), u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, broj 111/21 i 114/22) i na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 650-05/23-01/1, URBROJ: 2176/05-01-23-3, donosi ODLUKU o dodjeli financijske potpore za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.