Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Siska za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva donosi se zbog  predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Siska te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.