Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska – u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 23/20 i 26/20 – ispravak) – u daljnjem tekstu: Odluka, a u svezi s člankom 23. Odluke, utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva.

Prema članku 24. Odluke, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska.

Prijedlog Liste prvenstva nalazi se u privitku teksta.