Pročelnica: Gordana Karapandža Prica
Telefon: 044/510-109
E-mail: gordana.karapandza.prica@sisak.hr

 

U Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 • pravni, kadrovski, administrativni, opći i tehničko-pomoćni poslovi te, poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,  te gradonačelnika i upravnih tijela,
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, klubova vijećnika, izrade nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije,
 • suradnje s tijelima mjesne samouprave i drugi poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • utvrđivanja potreba izgradnje i održavanja objekata mjesnih odbora, te održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada
 • koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i programa rada zaštite od požara i civilne zaštite Grada, sukladno propisima iz tog područja, 
 • gospodarenja imovinom Grada, evidencijski poslovi o poslovnim prostorima i neizgrađenom  građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi  glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa  poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada,
 • evidencijski poslovi o stambenom fondu u vlasništvu Grada, glede vlasništva, korištenja, najma, upravljanja, uključujući i temeljne podatke o stanu, te imovinsko-pravnu zaštitu stambenog fonda i stručno-administrativni poslovi vezani za stambeni fond
 • u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama,
 • u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave
 • protokola za Gradsko vijeće, gradonačelnika, njegovih zamjenika i ureda gradonačelnika
 • organiziranja manifestacija
 • suradnje  s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu
 • poticanja i pomaganja rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  • informiranja građana o radu Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, gradske uprave, te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada
 • održavanja i unapređenja informatičkog sustava gradske uprave te povezivanje s gradskim ustanovama i trgovačkim društvima,
 • u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima,
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada

 

POPIS ZAKONA KOJI SE PRIMJENJUJU U RADU:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst)

Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru zemljišta („Narodne novine“, broj 112/18)

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 58/93, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19)

Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18)

Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17)

Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (“Narodne novine”, broj 156/14, 1/19).

Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06, 68/18)

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“, broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, broj 40/97, 117/05)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15, 112/18)

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine”, broj 88/17)

Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19)

Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/08, 98/19)

Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19)

Pravilnik o održavanju građevina (“Narodne novine”, broj 122/14, 98/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19)

Zakon o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19)

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19)

Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj 92/10)

Zakon o nasljeđivanju (“Narodne novine”, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)

Uredba o kriterijma, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine”, broj 52/13, 94/14)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, 4/18, 112/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 29/17)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13 i 152/14, 52/17)

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi broj („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj  115/16)

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 ,121/16, 98/19)

Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“, broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)

Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16)

Zakon o poštanskim uslugama („Narodne novine“, broj 144/12, 153/13 i 78/15, 110/19)

Zakon o telekomunikacijskim uslugama („Narodne novine“, broj 73/08, 133/12, 80/13 i 71/14)

Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15, 68/18)

Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19)

Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15 76/18 i 86/19)

Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15 i 17/19)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19)

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 55/90, 26/93 i 29/94)

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“,  broj 66/19)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)

Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“,  broj NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 , 61/17, 70/19, 98/19)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“, broj 150/05)

Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, 72/17)

Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)

Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“, broj 79/07)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi („Narodne novine“, broj 92/14)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj    94/18 i 96/18  71/14,118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139/04,174/04, 38/09 i 80/10)

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj  16/19)

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, broj 40/97)

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“, broj 139/04)

Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske („Narodne novine“,  broj 50/92)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu DIP-a i drugih  tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“,  broj 35/11, 93/13, 32/14)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“,  broj 63/04 i 106/07)

Pravilnik o uvjetima smještaja opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivi („Narodne novine“,  broj 65/04)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima („Narodne novine“,  broj 90/02)

Pravilnik o vrednovanju te postupku arhiviranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“,  broj  90/02)

Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“, broj 90/02 i 106/07)

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva („Narodne novine“,  broj 67/99)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“,  broj 7/09)

Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“,  broj 74/15)

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i  primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88)

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne)  i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“, broj  34/02).

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 13/08 i 04/09)

Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“, broj 10/12)