Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Sisak (u daljnjem tekstu Grad) obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)(u daljnjem tekstu: Zakon) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Smjernice) koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Savjetovanje s javnošću provodi se od 4. do 17. siječnja 2022. godine.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke zdenko.bertovic@sisak.hr  zaključno do siječnja 2022. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi  biti će razmotreni.