"Službeni glasnik Grada Siska" službeno je glasilo Grada Siska.
Adresa: Grad Sisak, Rimska ulica 26, Sisak.
Uredništvo: Gordana Karapandža Prica, mag. iur., univ. spec. admin. publ. - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove; Maja Del - Vechio, dipl. iur. - privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav; Silvija Mužek, dipl. oec. - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Nikolina Bijelić, dipl. ing. arh. - pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Goran Grgurač, prof. - pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilnu zaštitu.
Broj telefona: (044) 510-313; e-mail: mediji@sisak.hr
List izlazi prema potrebi. Svi brojevi objavljeni su na www.sisak.hr
Tehnički uređuje i tiska: „Glasila“ d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138.
ISSN 2807-0364

61 rezultata za Službeni glasnici Grada Siska

Filtriraj po datumu

Filtriraj po kategorijama

Filtriraj po vrsti