Sjednica Gradskog vijeća Grada Siska prekinuta je te će biti nastavljena u utorak, 17. rujna u 10 sati. Tako je na današnjoj sjednici donesena jedino Odluka o pretvaranju potraživanja Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto promet Sisak. Grad Sisak je izdao jamstva Auto prometu Sisak pri ugovaranju kredita u 2004. i 2006. godini za nabavu autobusa i uvođenje informatičkog sustava za prodaju autobusnih karata. Budući da Auto promet Sisak nije mogao otplaćivati dospjele anuitete, Grad Sisak je, kao jamac, podmirivao kreditne obveze. Ukupni iznos od 4,2 milijuna kuna koji Grad Sisak potražuje od Auto prometa bit će tako pretvoren u udjel u kapitalu ovog trgovačkog društva.