U istraživanju Instituta za javne financije, koji pretraživanjem službenih internet stranica jedinica lokalne i regionalne samouprave i dostupnosti osnovnih proračunskih dokumenata, ocjenjuje transparentnost rada svih gradova, općina i županija, Grad Sisak ocijenjen je čistom peticom.

U obrazloženju istraživanja navodi se da transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.