Hrvatski sabor  donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine.

Sadašnja vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade utvrđena je Odlukom o vrijednosti boda iz 2001. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 19/01) u iznosu od 0,50 kuna/m2 i jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, što je bilo propisano prijašnjim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 47/14 i 36/15) dok je novim Zakonom   propisana na godišnjoj razini.

Polazište za određivanje vrijednosti boda  komunalne naknade je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Imajući u vidu važeći Program održavanja kao i planirani za 2019. godinu ocjenjuje se da  će planirani prihod biti dostatan  primjenom sada važeće vrijednosti boda.

Stoga se ovom Odlukom predlaže vrijednost boda u visini od  0,50 kuna/m2 x 12 mjeseci = 6,00 kuna/m2/godišnje.

Na taj način godišnji iznos komunalne naknade  u odnosu na sadašnje stanje se ne planira mijenjati.