Temeljem članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 7/14 i 10/16) i članka 4. Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja, KLASA: 023-05/17-01/17, URBROJ: 2176/05-02-17-2, od 23. lipnja 2017. godine koja je izmijenjena Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja, KLASA: 023-05/17-01/17, URBROJ: 2176/05-02-17-4, od 01. prosinca 2017. godine, Odbor za javna priznanja objavljuje poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska

JAVNA PRIZNANJA GRADA SISKA

 Javna priznanja Grada Siska su redovita i povremena.

Redovita priznanja su:

  1. „Nagrada Grada Siska“,
  2. Pohvale i zahvalnice.

Povremena priznanja su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Siska,
  2. Povelja suradnje,
  3. Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu,
  4. Pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Siska i gradonačelnika.

 

„NAGRADA GRADA SISKA“

Dodjeljuje ju Grad Sisak osobama zaslužnim za doprinos ugledu, promidžbi i razvoju Grada Siska, za najbolja ostvarenja na području književnosti, scenske, filmske, glazbene, likovne i primijenjene umjetnosti, urbanizma i arhitekture te za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, ekologiji, znanosti, naobrazbi, tehničkoj kulturi, športu, humanitarnom radu i drugim djelatnostima koje doprinose ugledu i promidžbi Grada kao i za određeni podvig u oblasti zaštite života ljudi i imovine i u drugim prigodama koje iziskuju izuzetnu sposobnost, hrabrost ili požrtvovanje.

Dodjeljuje se kao „Nagrada Grada Siska“ za životno djelo i kao godišnja nagrada.

„Nagrada Grada Siska“ se može dodijeliti i posthumno.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvaralaštvom, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Grada Siska.

Godišnja nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim osobama za iznimna postignuća ili podvige u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

 

POHVALE I ZAHVALNICE

Pohvale se dodjeljuju pojedincima i pravnim osobama za osobite rezultate u njihovom djelovanju.

Zahvalnice se dodjeljuju za osobiti doprinos aktivnostima koje pokreće Grad Sisak, a od zajedničkog su interesa za Grad Sisak i građane.

 

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA SISKA

Počasnim građaninom Grada Siska može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske, a u posebnim okolnostima i strani državljanin čije prebivalište nije na području Grada Siska, a osobito je zaslužan za razvoj Grada Siska ili je njegova aktivnost i dostignuće od izuzetnog šireg značaja.

 

POVELJA SURADNJE

Dodjeljuje se za izuzetan doprinos u razvoju gospodarstvenih, kulturnih, znanstvenih, športskih i drugih prijateljskih odnosa između Grada Siska i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, odnosno njihovih udruga i zajednica, za pokretanje, ustrojstvo i provođenje manifestacija kojima se na izražajan način šire spoznaje o Gradu Sisku, njegovoj povijesti, institucijama i građanima.

 

PLAKETA MARIJAN CELJAK-JUNAK OBRANE GRADA SISKA U DOMOVINSKOM RATU

Dodjeljuje se 03. rujna na Dan hrvatskih branitelja Grada Siska za osobite zasluge u obrani Republike Hrvatske i Grada Siska te za promicanje istine i vrijednosti Domovinskog rata, zaslužnim pojedincima i postrojbama iz Domovinskog rata.

Plaketa se može dodijeliti i posthumno.

 

POKROVITELJSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA I GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik, a u osobitim prigodama i Gradsko vijeće mogu preuzeti pokroviteljstvo nad izgradnjom određenog objekta, znanstvenim ili drugim skupom te kulturnom, športskom ili drugom manifestacijom od interesa za Grad Sisak i na taj način istaknuti njezino značenje i dati priznanje organizatorima.

Gradsko vijeće će, u pravilu, preuzeti pokroviteljstvo nad događajem čiji značaj prelazi granice Grada Siska ili je od izuzetnog značaja za cijeli Grad Sisak, a gradonačelnik će preuzeti pokroviteljstva nad događajima od značaja za određenu sredinu u Gradu Sisku.

 

POSTUPAK PREDLAGANJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci.

Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska.

Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl.

Prijedlog se u pisanom obliku putem poštanskih usluga podnosi Odboru za javna priznanja na adresu:

 

GRAD SISAK

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

Odbor za javna priznanja

Rimska ulica 26

44000 SISAK

 

ili osobno u pisarnicu Grada Siska na adresu:

 

GRAD SISAK

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

Odbor za javna priznanja

Marijana Cvetkovića 8

44010 SISAK-CAPRAG

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 1. ožujka  2021. godine.