Grad Sisak objavio je javni natječaj za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje udrugama bez naknade. Riječ je o ukupno 109 prostora na raznim lokacijama. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2016. godine, a pravo na podnošenje prijava imaju udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije koje djeluju na području Grada Siska i upisane su u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, sudski registar, Registar umjetničkih organizacija, Registar neprofitnih organizacija i sl.).

Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a koji se može preuzeti u Gradu Sisku, Rimska 26 (na porti) svakog radnog dana unutar natječajnog roka od 8.00 do 16.00 sati i na web stranici Grada Siska pod rubrikom „Natječaji i javni pozivi“  kao sastavni dio natječajne dokumentacije. Ugovor o korištenju se sklapa na određeno vrijeme na rok od tri godine.

Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ –  JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE GRADSKIH PROSTORA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UDRUGAMA“ na adresu:

GRAD SISAK, RIMSKA 26, 44000 SISAK, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska, Sisak, Rimska 26.

Više o ovom natječaju možete pogledati ovdje:

http://sisak.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/